แถลงการณ์
เรื่อง ทำไมต้องให้รัฐรับสัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98

                ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 45  ประเทศที่เป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในปี พ.ศ. 2462 ซึ่งเป็นเวลานานถึง 91 ปี (2553)  และมีสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศถึง 181 ประเทศ ILO ได้กำหนดให้สมาชิกทั้ง 181 ประเทศลงนามสัตยาบันอนุสัญญาหลัก 8 ฉบับด้วยกัน คือ ฉบับที่ 29 อนุสัญญาว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473 ฉบับที่ 87 อนุสัญญาว่าด้วยการเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน พ.ศ. 2491 ฉบับที่ 98 อนุสัญญาว่าด้วยปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง พ.ศ. 2492 ฉบับที่ 100 อนุสัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน สำหรับคนงานชายและหญิง  ซึ่งทำงานที่มีค่าเท่ากัน พ.ศ. 2494 ฉบับที่ 105 อนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. 2500 ฉบับที่ 111 อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ พ.ศ. 2501 ฉบับที่ 138 อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่ำที่ให้จ้างงานได้ พ.ศ. 2516 และฉบับที่ 182 อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542
                รัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO อนุสัญญาหลัก 5 ฉบับจากอนุสัญญาหลัก 8 ฉบับ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 29,100,105,138 และ 182 แต่ยังไม่ให้สัตยาบันอีก 3 ฉบับ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 87,98 และ 111 องค์กรแรงงานมีการเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยเพื่อลงนามให้สัตยาบันหรือรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 มายาวนานถึง 21 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 จนถึง พ.ศ. 2552  โดยยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติ
                สหภาพแรงงานไทยเรยอน สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คในฐานะองค์กรแรงงานในจังหวัดอ่างทอง เห็นสมควรที่รัฐบาลไทยได้ลงนามสัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวกับและการร่วมเจรจาต่อรองอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย ทุกสาขาอาชีพให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ลดช่องว่างทางสังคมชนชั้นและสอดคล้องกับรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนที่ 11 เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคมตามมาตรา 64 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน และความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะทั้งนี้ตามที่กฎหมาย บัญญัติ
                ในปี พ.ศ. 2553 นี้ ครบรอบ 62 ปีของอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว พ.ศ. 2491  ในการตั้งสหภาพแรงงานของปวงชนชาวไทยทุกสายอาชีพและครบรอบ 61 ปีของอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง พ.ศ. 2492 จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลผ่านนายวิศว ศะศิสมิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้รัฐบาลได้ลงนามให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 โดยเร่งด่วนต่อไปอันจะนำมาซึ่งให้เกิดความสงบสุข ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมของประเทศไทย

 

สหภาพแรงงานไทยเรยอน และ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
20 เมษายน 2553