(๓๑)
คำพิพากษา

คดีหมายเลขดำที่  3807/2539
คดีหมายเลขแดงที่ 5099/2539
 
ในพระบรมมาธิปไตยพระมหากษัตริย์
ศาลแรงงานกลาง (ศาลจังหวัดอ่างทอง)

                     นายสมศักดิ์  สบายวัน ที่ 1 นายสมหมาย ชินโรจน์บำรุง   ที่ 2 ....................................โจทก์

ระหว่าง

                     บริษัท  ไทยเรยอน  จำกัด  (มหาชน)  .......................................................................... จำเลย


เรื่อง        ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

                                โจทย์ฟ้องว่า  โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างจำเลยปฏิบัติ  งานในหน้าที่โฟร์แมนแผนกสปิ่นนิ่ง ซ่อมบำรุง มีหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบการทำงานของพนักงานระดับล่างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วิศวกร หรือหัวหน้าแผนกมอบหมาย แต่จำเลยกับให้โจทก์ทั้งสองทำงานในตำแหน่งฟิตเตอร์ซึ่งเป็นต่ำแหน่งต่ำกว่าโฟร์แมน โจทยก์ทั้งสองโต้แย้งจำเลยแล้ว จำเลยไม่ปฏิบัติตาม ขอให้บังคับจำเลย ให้โจทก์ทั้งสองให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งโฟร์แมนเพียงอย่างเดียวให้เหมือนกับพนักงานในตำแหน่งโฟร์แมนในแผนกอื่นๆ ในแผนกจำเลย
                                จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างจำเลยปฏิบัติงานในหน้าที่โฟร์แมนในแผนกสปิ่นนิ่ง ซ่อมบำรุง มีหน้าที่กำกับดูแลและปฏิบัติให้เป็นไปตามที่มอบหมายวิศวกรหรือหัวหน้างาน ในการปฏิบัติหน้าที่ของโจทก์ทั้งสองในฐานะโฟร์แมนที่ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการแสดงความมีน้ำใจและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน หากงานที่ต้องใช้กำลังพลมากขึ้น ก็ขอกำลังจากแผนกอื่นได้ ขอให้ยกฟ้อง
                                พิเคราะห์คำร้อง คำให้การแล้ว คดีพอวินิจฉัยได้จึงให้งดสืบพยาน
                                เห็นว่า จำเลยยอมรับโจทก์ทั้งสองมีหน้าที่ปรากฏในคำฟ้อง การที่โจทก์ต้องทำหน้าที่อื่น ๆ เป็นเรื่องการแสดงน้ำใจเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันละกัน หาเป็นหน้าที่ของโจทก์ทั้งสอง ดังนั้นจำเลยย่อมไม่มีอำนาจสั่งให้โจทก์ทั้งสองทำหน้าที่อื่นตามที่โจทก์ฟ้อง
                                พิพากษาให้จำเลยให้โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งโฟร์แมนเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกับพนักงานโฟร์แมนในแผนกอื่น ๆ ให้บริษัทจำเลย/

 

นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว