ข่าวที่เผยแพร่แล้ว ปี 2549

 

 

บริษัทส่งหนังสือแจ้งให้พนักงานออกจากหอพัก
 หนังสือเชิญสมาชิกร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
 
สหภาพฯ จ่ายเงินโบนัสให้แก่เจ้าหน้าที่
  สหภาพฯ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของ สร. ไทยซินไฟท์สและเคมีภัณฑ์
 
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับใหม่ของสร. อินโดไทย
 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับใหม่ของ สร.ไทยอคริลิคไฟเบอร์
 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับใหม่ของ สร. ไทยคาร์บอนแบล็ค
สหภาพฯ ขอเชิญสมาชิกใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรี

  สมาชิก - พนักงานร่วมบริจาคโลหิต 53 คน
   สหภาพฯ เปิดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวง
ประธานสหภาพฯ ร่วมพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบ

คำกล่าวปราศรัยของประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน เนื่องในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 
ประมวลภาพการจัดงานวันปีใหม่
สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการจัดอบรมสมาชิก

 บริษัทชักชวนให้พนักงานย้ายหอพักหรือรับเงินจากบริษัท
 จดหมายตอบเรื่องแจ้งจะให้พักงานของสมาชิกสหภาพฯ
 จดหมายแจ้งจะให้พักงานของบริษัท

หนังสือของสหภาพฯ แจ้งถึงวันย้ายหอพักของพนักงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ (1 ม.ค. 2550)

โครงการจัดการอบรมสมาชิก
  สหภาพฯ จัดอบรมสมาชิกใหม่
 สหภาพฯ จัดอบรมสมาชิกที่สระบุรี

 ประธานสหภาพฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง
บริษัทออกหนังสือตักเตือนพนักงานที่ไม่ย้ายหอพัก

บริษัททำหนังสือชี้แจงสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ
สหภาพฯ ขอความคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลแรงงานภาค 1
สร.ไทยคาร์บอนแบล็คยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง

สหภาพ ฯ ทำหนังสือคัดค้านบริษัทเรื่องการย้ายหอพักของพนักงาน
สร.อินโดไทยยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง
มูลนิธิฯมอบข้าวสารและน้ำมันพืชแก่สมาชิกสหภาพฯเนื่องจากน้ำท่วมจังหวัดอ่างทอง
บริษัทออกหนังสือ เตือนพนักงาน ให้ย้ายหอพักครั้งที่ 2

สหภาพฯ แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำแผนกคนใหม่

สหภาพฯ จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันครบรอบ 28 ปี สหภาพแรงงานฯ
 
มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิกสหภาพฯ
ประธานมูลนิธิฯ มอบเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและช่วยเงินทำบุญทายาทอดีตสมาชิก
สหภาพฯ ฟ้องศาลแรงงานเรื่องการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

จิน่าร์ฟอร์มบราประกาศปิดกิจการย้ายไปผลิตในจีนแทน
กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548
สหภาพฯ กำหนดจัดงานครบรอบ 28 ปี สหภาพแรงงานฯ
สร.ไทยซัลไฟท์ส แอนด์ เคมีคัล ยื่นข้อเรียกร้อง

 
สร. ไทยอคริลิคไฟเบอร์ ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง
ด่วน เซนจูรี่เท็กซ์ไทลส์ จำกัด เครืออุตสาหกรรมเบอร์ล่า ประกาศปิดกิจการ
สหภาพฯ ร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรื่องการทุบหอพัก

คณะอนุกรรมการประกันสังคมอ่างทองมีมติให้ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพ 4 ราย
สหภาพฯ ฟ้องบริษัทผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

  คำขวัญวันแม่ซึ่งสมาชิกส่งเข้าประกวดกับสหภาพฯ
  สมาชิก-พนักงานร่วมบริจาคโลหิต 71 คน
 
ระมวลภาพการร่วมบริจาคโลหิต
 ประมวลภาพการแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ
 การแข่งขันเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติประสบความสำเร็จด้วยดี

  สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยจากการสัมมนา
  คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอ่างทองมีมติปรับค่าจ้างเพิ่ม 4 บาท
  สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการจัดการจัดการอบรมกรรมการและผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
 
ภาพบรรยากาศการสัมมนากรรมการและผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
 ผลการเลือกตั้งผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้างของศาลแรงงานกลางภาค 1
 สร.ไทยคาร์บอนแบล็คเตรีมจัดงานครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งสหภาพแรงงานฯ
นายจ้างเซ็นจูรี่ฯ เตรียมเลิกจ้างลูกจ้างที่โรงงานสองอีก 35 คน
 
ำหนดการจัดการแข่งขันเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ

จดหมายของคณะกรรมการสตรีที่ยื่นต่อบริษัท
 ผลการเลือกตั้งผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้างของศาลแรงงานกลางภาค 1

สหภาพฯ เปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  สหภาพฯ ปรับบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่ใหม่จากบัญชี 8(1) เป็นบัญชี 9(1)
  ตารางบัญชีเงินเดือนใหม่เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน บัญชี 8(1) เปรียบเทียบบัญชี 9(1)
  สหภาพฯ กำหนดจัดสัมมนากรรมการสหภาพฯ และผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
  กำหนดการจัดการสัมมนาของสหภาพฯ และผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
  สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนจำนำพรรษา
  สหภาพฯ ประกวดคำขวัญวันแม่
  สหภาพฯ เตรียมจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ
สหภาพฯ จัดการทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนจำนำพรรษา

   สมาชิกสหภาพฯ ยืนยันไม่ย้ายหอพักตามที่บริษัทต้องการ
  คณะกรรมการสตรียื่นหนังสือคัดค้านการไม่รับผู้หญิงเข้าทำงาน
  มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยทอดผ้าป่าได้เงินแสนกว่าบาท
สร. ไทยอินดัสเตรียลแก๊สขอความช่วยเหลือด้านการเงิน
 
 กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกที่เกษียณอายุเกิน 10 ปี
  กรรมการสหภาพฯ กำหนดอัตราการเบิกค่าน้ำมันรถใหม่
  คณะกรรมการสตรีเข้าพบอดีต ส.ส. อ่างทอง
  คณะกรรมการสตรีประสบความสำเร็จในการจำหน่ายเสื้อสีฟ้า  
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมเสวนาฯ กับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
  
คณะกรรมการสตรีประสบความสำเร็จในการจัดสัมมนา
  ประมวลภาพการจัดสัมมนาของคณะกรรมการสตรี
 ประธานสหภาพฯ เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายและร่วมประชุมใหญ่ สร. กิจการโรงแรม

  เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง "บทเรียนจากไก่สดเซนทาโก : ขอ 10 บาทก็ยังไม่ให้"
สหภาพเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มย่านรังสิต

  คณะกรรมการสตรีจัดอบรมร่วมกับสภาเครือข่ายฯ
  
โครงการและกำหนดการอบรม

สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการจัดงานวันกรรมกรสากล
  ประมวลภาพการจัดงานวันกรรมกรสากล
  สหภาพฯ มอบของที่ระลึกแก่อดีตกรรมการที่เกษียณอายุ 

มูลนิธิฯ ทอดผ้าป่าสามัคคี
 กรรมการมูลนิธิฯ ชุดใหม่ประชุมจัดสรรตำแหน่งใหม่
ประมวลภาพวันกรรมกรสากลของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  ประมวลภาพการจัดงานวันสงกรานต์ของสหภาพแรงงานฯ และบริษัท
ประมวลภาพการบริจาคโลหิตเนื่องในวันกรรมกรสากล
  สหภาพแรงงานฯ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อาวุโส
  การจัดนำเที่ยวประสบความสำเร็จด้วยดี
 
  บริษัทปฏิเสธไม่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมครบ 7 ประเภท
  สหภาพฯ จัดงานวันกรรมกรสากลปี 2549
  สหภาพฯ เปิดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันกรรมกรสากล
  "ไข่มุกข์" ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการสตรีชุดใหม่

สมาชิกสตรีลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสตรี 76.73%
  สรุปผลการสัมมนาของโอลุค
สหภาพฯ และบริษัทร่วมกันจัดนำเที่ยวประจำปี
  โอลุคจัดการสัมมนาเรื่อง "แรงงานกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง"
สหภาพฯ เปิดรับสมัครคณะกรรมการสตรีชุดใหม่
   สหภาพฯ นำสมาชิกร่วมเดินรณรงค์ในวันสตรีสากล
  มูลนิธิฯ ทอดผ้าป่าสามัคคี
  กรรมการมูลนิธิฯ ชุดใหม่ประชุมจัดสรรตำแหน่งใหม่
 
วงดนตรีคนตาบอดได้รับเงินบริจาค 7,015 บาท
 
  แถลงการณ์ฉบับที่ 1 ของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
สหภาพฯ แต่งตั้งคณะกรรมการคณะต่าง ๆ
  สหภาพฯ กำหนดนโยบายประจำปี 2549 - 2550
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ชุดใหม่

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ชุดใหม่
  ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548
  โอลุคจัดสัมมนาและเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดแรก
จดหมายของ คสรท. ที่ยื่นต่อผู้แทนคณะเจรจาเอฟ. ที. เอ.
ร่วมลงชื่อให้ชินคอร์ปถอนฟ้องคุณสุภิญญา กลางณรงค์
รายนามผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่
 วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 ( 25 มกราคม 2549 )

มหาราชายอดกตัญญู
 คณะกรรมการสตรีสหภาพฯ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
คำกล่าวเปิดงาน "รวมใจไทยเรยอน" ของประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน วันที่ 30 ตุลาคม 2547 เวลา 19.00 น.

 

กลับหน้าข่าวที่เผยแพร่แล้ว