ข่าวที่เผยแพร่แล้ว 2551

 

 

กลุ่ม สร.อุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดการแข่งขันแรลี่การกุศลอ่างทอง-สังขะบุรี
สหภาพฯ จำหน่ายบัตรงานเลี้ยงสังสรรค์วันครบรอบ 30 ปี สหภาพแรงงานฯ

กลุ่ม สร.อุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดการแข่งขันกีฬาเบอร์ล่าเกมส์

โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่ม สร.เบอร์ล่าเกมส์กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมสมาชิกที่โรงงานหนองแค
ความคืบหน้าล่าสุดกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่บิดา-มารดา สมาชิกที่เสียชีวิต
โครงการขอทุนของมูลนิธิฯ ได้รับการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด

โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครอบครัวให้เข้มแข็ง
สหภาพฯ มีมติให้ฟ้องดำเนินคดีกับบริษัทหลายเรื่อง
สหภาพฯ กำหนดจัดงานครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งสหภาพฯ
จดหมายสหภาพถึงบริษัทเพื่อขอให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบอันตรายจากการทำงาน
มูลนิธิฯ มอบกระเช้าของขวัญแก่เจ้าหน้าที่อำเภอ-จังหวัด
สหภาพฯ ประกาศผลการประกวดคำขวัญวันแม่
คำขวัญวันแม่ที่สมาชิกส่งเข้าประกวด

กลุ่ม สร.อุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 25/2550
คปอ.อบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
ความคืบหน้ากรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกที่เสียแขนและเสียชีวิต
มูลนิธิฯ มอบเงินทำบุญแก่อดีตสมาชิก 2 ราย
มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลที่ 2 มูลนิธิดีเด่นระดับภาค 1 ประจำปี 2551

สมาชิก - พนักงาน และคนงานผู้รับเหมาร่วมบริจาคโลหิต 42 คน

สหภาพฯ เปิดรับบริจาคโลหิต
กรรมการเจ้าหน้าที่ร่วมถวายพระพรฯ กับบริษัท
สหภาพฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมประจำเดือนแก่ผู้แทนสมาชิกประจำแผนก

ประมวลภาพการจัดอบรมสมาชิกประจำแผนก
ค่าจ้างเฉลี่ยและตารางเพดานเงินเดือน
ผลการประชุมกลุ่มย่อย
คณะกรรมการสตรีกำหนดจัดบอร์ดวันแม่แห่งชาติ

มูลนิธิฯ ประสบความสำเร็จในการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ ครั้งที่ 2
มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลที่ 2 มูลนิธิดีเด่นระดับภาค 1 ประจำปี 2551

มูลนิธิฯ กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ ครั้งที่ 2
โครงการและกำหนดการจัดงาน
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก

ฝ่ายทะเทียนจัดอบรมสมาชิกใหม่
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับใหม่
สหภาพฯ จัดอบรมกรรมการและผู้แทนสมาชิกประจำแผนก

มูลนิธิฯ เลื่อนการจัดงาน"คืนสู่เหย้าชาวสหภาพ"
กรรมการสหภาพฯ มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกเกษียณอาย
คณะกรรมการสตรีเยี่ยมไข้กรรมการสตรีที่ประสบอุบัติเหตุในขณะทำงาน
กรรมการสตรีเยี่ยมเจ้าหน้าที่คลอดบุตร

มูลนิธิฯ จัดงานคืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ ครั้งที่ 2
โครงการจัดงาน คืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ ครั้งที่ 2
สหภาพฯ กำหนดจัดสัมมนากรรมการและผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
บริษัทปรับค่าข้าวสารให้ร้านอาหารเป็นคนละ 4 บาท

สหภาพฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตกรรมการสหภาพฯ
สหภาพฯ จัดสัมมนาสมาชิกที่ชลบุรี
สหภาพฯ นำสมาชิกร่วมเดินรณรงค์วันกรรมกรสากล
สหภาพฯ จัดทำบุญเนื่องในวันกรรมกรสากล

ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
สมาชิก พนักงาน คนงานรับเหมา ร่วมบริจาคโลหิต 40 คน
ประมวลภาพการบริจาคโลหิต
การจัดนำเที่ยวประจำปี 2551 ประสบความสำเร็จด้วยด

ประมวลภาพการจัดนำเที่ยวประจำปี 2551
สหภาพฯ จัดขบวนแห่ร่วมงานวันสงกรานต์กับบริษัท

ประมวลภาพงานวันสงกรานต์
สหภาพฯ จัดงานวันกรรมกรสากล
สหภาพฯ และบริษัทจัดนำเที่ยวประจำปี 2551
สหภาพฯ จัดขบวนแห่ร่วมงานวันสงกรานต์กับบริษัท
ประมวลภาพงานวันสงกรานต์
สหภาพฯ จัดงานวันกรรมกรสากล
สหภาพฯ และบริษัทจัดนำเที่ยวประจำปี 2551
สมาชิก พนักงาน คนงานรับเหมา ร่วมบริจาคโลหิต 40 คน
ประมวลภาพการบริจาคโลหิต
การจัดนำเที่ยวประจำปี 2551 ประสบความสำเร็จด้วยด

ประมวลภาพการจัดนำเที่ยวประจำปี 2551
สหภาพฯ จัดขบวนแห่ร่วมงานวันสงกรานต์กับบริษัท

ประมวลภาพงานวันสงกรานต์
สหภาพฯ จัดงานวันกรรมกรสากล
สหภาพฯ และบริษัทจัดนำเที่ยวประจำปี 2551

มูลนิธิฯ มอบเงินแก่อดีตสมาชิกสหภาพฯ
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกเกษียณเกิน 10 ปี

สหภาพฯ เปิดรับบริจาคโลหิต
คณะกรรมการมูลนิธิฯ เลือก "ศรีโพธิ์" เป็นประธานมูลนิธิฯ
คณะกรรมการสตรีจัดสรรตำแหน่งใหม่

สหภาพฯ ย้ายที่ทำการใหม
สหภาพฯ กำหนดจัดอบรมสมาชิกใหม่

สหภาพฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสตรีชุดใหม่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสตรี
มูลนิธิฯ จัดประชุมใหญ่และเลือกตั้งกรรมการชุดใหม
คณะกรรมการสหภาพฯ จัดทำนโยบายและแผนงาน

กลุ่ม สร.อุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดอบรม ที่บางปะกง
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ชุดที่ 16

กรรมการมูลนิธิฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (ก.ส.จ.)

สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550
มูลนิธิฯ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550

กรรมการมูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิกสหภาพฯ
มูลนิธิฯ เชิญชวนสมัครเป็นกรรมการมูลนิธิฯ
วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 (25 มกราคม 2551)
รายนามผู้สัมครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่
คำสั่งสหภาพแรงงานไทยเรยอนเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2)
สมาชิกสตรีสมัครเป็นกรรมการสหภาพฯ 6 คน
รายนามผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสหภาพฯ ที่เป็นสตรี

ภาพฯ เลื่อนการเปิดรับบริจาคโลหิตเป็นวันที่ 15 มกราคม 2552
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประสบความสำเร็จไปด้วยดี
ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 

กลับหน้าหลัก