มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
ได้รับการคัดเลือกเป็นมูลนิธิฯ ดีเด่น ภาคที่ 1 รางวัลชมเชย
ในการประชุมสันนิบาตมูลนิธิภาคที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2549
สมาคมสันนิบาตมูลนิิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ จังหวัดปทุมธานี