มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
ได้รับการคัดเลือกเป็นมูลนิธิฯ ดีเด่น ภาคที่ 1 รางวัลที่ 2

ในการประชุมสันนิบาตมูลนิธิภาคที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2551

สมาคมสันนิบาตมูลนิิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาี