รายนามผู้ริเริ่มก่อการจัดตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์

 

 
นายประยูร มินภายสงค์   นายสวัสดิ์ เชื้อเมืองพาน
 
นายเสน่ห์ เสมอใจ   นายบุญเลิศ ศรีชัยรมรัตน์
 
นายจำเนียร ดอกบัว   นายสุพัฒน์ฉายพระพักตร์
   
นายบุญส่ง เมืองมีศรี   นายไพฑูรย์ นกยูงทอง   นายสมดุล คำนิพล
     
นายพิรัช พัันธ์กล้า   นายวิรัตน์ ศรีสวัสดิ์   นายมานพ อรรถศิริ

 

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ  / หน้าถัดไป