รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 16 พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552

   

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานสหภาพฯ

 

นายเฉลย ชมบุหรั่น
รองประธาน

 

นายประทวน สัญญะวิรี
เลขานุการ

   

นางสาวไข่มุกข์ จันทร์โคตร์
เหรัญญิก

 

นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
ฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวณัฐริญา สาสุข
ฝ่ายวิชาการ

   

นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นางพรพรรณ อ้นไชยะ
ฝ่ายคุ้มครองแีรงงาน

 

นายวิรัต ชูจิตต์
ฝ่ายสวัสดิการ

   

นางละออ แก้วสาระ
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายสาโรจน์ ฉ่ำจิตร
ฝ่ายประขาสัมพันธ์

 

นายสุพัฒน์ ชูผล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

นายราม สุทธิวงค์
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นายสุพัฒน์ แสงมณี
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นางโสฬส เชื้อเมืองพาน
ฝ่ายทะเบียน

 

รายนามเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน

   

นางน้ำอ้อย อุ่นจิต
เจ้าหน้าที่อาวุโส

  นางสาวธนกร เสมอเหมือน   นางปานแก้ว บุญสำรวย

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ  /  หน้าถัดไป