คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนปี พ.ศ.2521 - ปี พ.ศ.2552

รายนามผู้ริเริ่มก่อการจัดตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 1พ.ศ.2521 - พ.ศ. 2522
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 2 พ.ศ.2523 - พ.ศ. 2524
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 3พ.ศ.2525 - พ.ศ. 2526
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 4 พ.ศ.2527 - พ.ศ. 2528
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 5 พ.ศ.2529 - พ.ศ. 2530
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 6 พ.ศ.2531 - พ.ศ. 2532
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 7 พ.ศ.2533 - พ.ศ. 2534
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 8 พ.ศ.2535 - พ.ศ. 2536
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 9 พ.ศ.2537 - พ.ศ. 2538
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 10 พ.ศ.2539 - พ.ศ. 2540
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 11 พ.ศ.2541 - พ.ศ. 2542
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 12 พ.ศ.2543 - พ.ศ. 2544
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 13 พ.ศ.2545 - พ.ศ. 2546
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 14 พ.ศ.2547 - พ.ศ. 2548
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 15 พ.ศ.2549 - พ.ศ. 2550
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 16 พ.ศ.2551 - พ.ศ. 2552
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 17 พ.ศ.2553
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 17 พ.ศ.2554
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 18 พ.ศ.2555 - พ.ศ. 2556
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 19 พ.ศ.2557 - พ.ศ. 2558
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 20 พ.ศ.2559 - พ.ศ. 2560
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดที่ 21 พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2562

 

รายนามคณะกรรมการสหภาพฯ ชุดที่ 1-16
จัดทำโดย    นางสาวสุภาพร   ดีแท้       
นักศึกษาฝึกงาน   จากสถานบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลับหน้าหลัก