รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 15 พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550

   

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธาน

 

นายเฉลย ชมบุหรั่น
รองประธาน

 

นายราม สุทธิวงค์
เลขานุการ

     

นายชัยรัช ศิริพจนานนท์
เหรัญญิก

 

นายวิรัต ชูจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายคณิต ชวดตระกูล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
ฝ่ายวิชาการ

     

นายสาโรจน์ ฉ่ำจิตร
ฝ่ายวิชาการ

 

นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายประทวน สัญญะวิรี
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายสุรสิงห์ บงกชเกิด
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

     

นายลิขิต มีบำรุง
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายชำนาญ พิมพ์ดีี
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

น.ส. พรรษพร แสงประพาฬ
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นายสุพัฒน์ ชูผล
ฝ่ายทะเบียน

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ  /  หน้าถัดไป