รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 14 พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548

   

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธาน

 

นายนิมิตร มณีเจริญ
รองประธาน

 

นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
เลขานุการ

     

นางสุภาพ ไพจิตร์จินดา
เหรัญญิก

 

นายวิรัตน์ ชูจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายชำนาญ พิมพ์ดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายราม สุทธิวงษ์
ฝ่ายวิชาการ

     

นางยุพิน มีบำรุง
ฝ่ายวิชาการ

 

นายสุรสิงห์ บงกชเกิด
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายเฉลย ชมบุหรั่น
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายเสน่ห์ ชุ่มฤทัย
ฝ่ายสวัสดิการ

     

นางสุนี ชูจิตต์
ฝ่ายสวัสดิการ/รองเลขานุการ

 

นายกฤษณะ โมกขศักดิ์
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นางประไพล์ เวชโช
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นางจำเนียร จันทร์มา
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ  /  หน้าถัดไป