รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 13 พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546

   

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธาน

 

นายนิมิตร มณีเจริญ
รองประธาน

 

นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
เลขานุการ

     

น.ส.พัชรี แสงประพาฬ
เหรัญญิก

 

นายวิรัต ชูจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายสุรสิงห์ บงกชเกิด
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

     

นายชำนาญ พิมพ์ดี
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายเฉลย ชมบุหรั่น
ฝ่ายวิชาการ

 

นายราม สุทธิวงษ์
ฝ่ายวิชาการ

 

นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย
ฝ่ายสวัสดิการ

     

น.ส. ณัฐริญา สาสุข
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายเฉลียว มาลัยหอม
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นางสุนีย์ ชูจิตต์
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นางสุภาพ ไพจิตร์จินดา
ฝ่ายทะเบียน

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ  /  หน้าถัดไป