รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 12 พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544

   

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธาน

 

นายนิมิตร มณีเจริญ
รองประธาน

 

น.ส.ไข่มุกข์ จันทร์โคตร์
เลขานุการ

     

น.ส.พัชรี แสงประพาฬ
เหรัญญิก

 

นายชำนาญ ศรีแสด
ฝ่ายทะเบียน

 

นายสุรสิงห์ บงกชเกิด
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นางสุภาพ เรือนาค
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

     

นายสมชาย เอนกศรี
ฝ่ายวิชาการ

 

นายเฉลย ชมบุหรั่น
ฝ่ายวิชาการ

 

นายสุมนตรี เอี่ยมเอิบ
ฝ่ายสวัสดิการ

 

น.ส.ณัฐริญา สาสุข
ฝ่ายสวัสดิการ

     

นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายชำนาญ พิมพ์ดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นายราม สุทธิืวงษ์
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ  / หน้าถัดไป