รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 10 พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540

   

นายนิมิตร มณีเจริญ
ประธาน

 

นายอมร สินธุประสิทธิ์
รองประธาน

 

นายธงชัย นาคทับที
เลขานุการ

     

นายเฉลย ชมบุหรั่น
เหรัญญิก

 

น.ส. อารีย์ จันทรโคตร
ฝ่ายทะเบียน

 

น.ส ไข่มุกข์ จันทร์โคตร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

     

นายจำเรียง ศิลป์ประดิษฐ์
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายลิขิต มีบำรุง
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายราม สุทธิวงษ์
ฝ่ายวิชาการ

 

นายสมชาย เอนกศรี
ฝ่ายวิชาการ

     

นายไพศาล ทับไทย
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายกำแหง จิตตะมาก
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นายสุมนตรี เอี่ยมเอิบ
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ  /  หน้าถัดไป