รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 9 พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538

     

นายนิมิตร มณีเจริญ
ประธาน

 

นายอมร สินธุประสิทธ์ิ
รองประธาน

 

นายชัยรัช ศิริพจนานนท์
เลขานุการ

 

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
เหรัญญิก

     

น.ส. อารีย์ จันทร์โคตร
ฝ่ายทะเบียน

 

นายธงชัย นาคทับที
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายสาโรจน์ ฉ่ำจิตร
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายสุมนตรี เอี่ยมเอิบ
ฝ่ายวิชาการ

     

นายลิขิต มีบำรุง
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายถนอม แสงมณี
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย
ฝ่ายวิชาการ

 

นายกำแหง จิตตะมาก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

     

นายสุภาพ มากบัณฑิตย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายเฉลย ชมบุหรั่น
ฝ่ายกีฬาและการบันเทิง

 

นายอุไร สุคันธา
ฝ่ายกีฬาและการบันเทิง

 

นายพงษ์ทร ทับแถม
ฝ่ายกีฬาและับันเทิง

กลับหน้่าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ  /  หน้าถัดไป