รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 8 พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536

   

นายนิมิตร มณีเจริญ
ประธาน

 

นายกำแหง จิตตะมาก
รองประธาน

 

นายชัยรัช ศิริพจนานนท์
เลขานุการ

 

     

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
เหรัญญิก

 

นายวินิตย์ เอี่ยมอารมณ์
ฝ่ายทะเบียน

 

นายไพศาล ทับไทย
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายบุญเลิศ ศรีชัยรมรัตน์
ฝ่ายทะเบียน

     

นายสมหมาย ชินโรจน์บำรุง
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายอมร สินธุ์ประสิทธิ์
ฝ่ายวิชาการ

 

นางสาลี ฤกษ์สุนทรี
ฝ่ายวิชาการ

 

นายสมศักดิ์ เพ็งสุข
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

       

นายสุภาพ มาศบัณฑิตย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายประพฎ ฟองสินธุ์
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นายอุไร สุคันธา
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ  /  หน้าถัดไป