รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 7 พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534

 

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธาน

 

นายนิมิตร มณีเจริญ
รองประธาน

 

     

นายประสาทพร พลพิภพ
เลขานุการ

 

นายสุรเชษฐ์ วรรณเวช
รองเลขานุการ

 

นายวินิตย์ เอี่ยมอารมณ์
เหรัญญิก

 

นายกำแหง จิตตะมาก
ฝ่ายวิชาการและข้อมูล

 

     

นายประสิทธิ์ ศิริพุฒิ
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นายเสวย กลิ่นประทุม
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายจำเรียง ศิลป์ประดิษฐ์
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายไพศาล ทับไทย
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

     

นายสมนึัก ฟักคำ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายถวิล แก่นแก้ว
ฝ่ายวิชาการ

 

นายสมาน ชื่นฤดี
ฝ่ายทะเบียน

 

นายสุรสิงห์ บงกชเกิด
ฝ่ายวิชาการและบันเทิง

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายชื่อคณะกรรมการ  /  หน้าถัดไป