รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 6 พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2532

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธาน

 

     

นายนิมิตร มณีเจริญ
รองประธาน

 

น.ส ลาวรรณ กระจ่างเนตร
เลขานุการ

 

นายราม สุทธิวงษ์
เหรัญญิก

 

นายจำเรียง ศิลป์ประดิษฐ์
ฝ่ายทะเบียน

     

นายสมศักดิ์ เพ็งสุข
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายสมนึก ฟัักคำำ
ฝ่ายวิชาการและข้อมูล

 

นายกำแหง จิตตะมาก
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

     

ส.ต.ท. เกรียงไกร สุดดีพงษ์
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายสมนึก ศรีม่วง
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายไพศาล ทับไทย
ฝ่ายวิชาการและข้อมูล

 

นายศรายุทธ ยะนา
ฝ่ายวิชาการและข้อมูล

กลับหน้าหลัก  / หน้ารายชื่อคณะกรรมการ  /  หน้าถัดไป