รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 5 พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2530

     

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธาน

 

นายไพศาล ทับไทย
รองประธาน คนที่ 1

 

นายสมนึก ศรีม่วง
รองประธาน คนที่ 2

 

นายสมชาย เมฆหมอก
เลขานุการ

     

นายวัฒนชัย กลัดสนิท
เหรัญญิก

 

นายจำเรียง ศิลป์ประดิษฐ์
ฝ่ายทะเบียน

 

นายไพโรจน์ ศรีวิไล
ฝ่้ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายนิมิตร มณีเจริญ
ฝ่ายข้อมูล

     

นายอนันต์ ทาอุบล
ฝ่ายวิชาการ

 

นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์
ฝ่ายวิชาการ

 

นายเกรียงไกร สุดดีพงษ์
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายสมนึก ฟักคำ
ฝ่ายสวัดิการ

       

นายสมศักดิ์ เพ็งสุข
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายไพฑูรย์ ร่มโพธิ์
ฝ่่ายประชาสัมพันธ์

 

นายราม สุทธิวงษ์
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นายสุภาพ มาศบัณฑิต
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นายกำแหง จิตตะมาก
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ  /  หน้าถัดไป