รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 4 พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2528

   

นายศรีโพธ์ วายุพักตร์
ประธาน

  นายศรายุทธ ยะนา
รองประธาน
 

นางสาลี ฤกษ์สุนทรี
เลขานุการ

 

     

นายวัฒนชัย กลัดสนิท
เหรัญญิก

 

นายสมนึก ศรีม่วง
ฝ่ายวิจัยและวางแผน

 

นายไพโรจน์ ศรีวิไล
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายชัยรัช ศิริพจนานนท์
ฝ่ายจัดหาสมาชิก

     

นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์
ฝ่ายวิชาการ

 

นายเกรียงไกร สุดดีพงษ์
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายจำเรียง ศิลป์ประดิษฐ์
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายสมชาย เมฆหมอก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

       

นายสุภาพ มาศบัณฑิตย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายราม สุทธิวงษ์
ฝ่ายกีฬาและการบันเทิง

 

นายธนิต หอมขจร
ฝ่ายกีฬาและการบันเทิง

 

นายณรงค์ จำนงค์ศาสตร์
ฝ่ายกีฬาและการบันเทิง

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ  /  หน้าถัดไป