รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 3 พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2526

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธาน

   

นายสมศักดิ์ เพ็งสุข
รองประธาน

 

นายวัฒนชัย กลัดสนิท
เลขานุการ

 

นายสุเทพ รักขติวงษ์
เหรัญญิก

     

นายสมศักดิ์ื ศรีวิไล
ฝ่ายวิชาการ

 

นายไพโรจน์ ศรีวิไล
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายศรายุทธ ยะนา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายเกรียงไกร สุดดีพงษ์
ฝ่ายสวัสดิการ

     

นายละออง พุ่มชะเอม
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายจำเรียง ศิลป์ประดิษฐ์
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นายสุภาพ มาศบัณฑิตย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายมานะกูล พรรณเรณู
ฝ่ายกีฬาและการบันเทิง

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ  /  หน้าถัดไป