รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 1 พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2522

นายศรีโพธิ์ วาุยุพักตร์
ประธาน

 

     

นายวีระชัย สำราญศิลป์
รองประธานคนที่ 1

 

นายไพฑูรย์ นกยูงทอง
รองประธานคนที่ 2

 

นายสวัสดิ์ เชื้อเมืองพาน
เลขานุการ

 

นายสุพััฒน์ ฉายพระพักตร์
เหรัญญิก

       

นายวันชัย สิทธิ
ฝ่ายวิจัยฝ่ายวางแผน

 

นายประสิทธิ แจ่มฟ้า
ฝ่ายวิจัยและวางแผน

 

นายศรายุทธ ยะนา
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายนิมิตร มณี เจริญ
ฝ่ายวิชาการ

       

นายสมศักดิ์ เพ็งสุข
ฝ่ายกีฬาและการบันเทิง

 

นายไพศาล ทับไทย
ฝ่ายกีฬาและการบันเทิง

 

นายพยุงศักดิ์ เวชโช
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายปัญญา นพศรี
ฝ่ายจัดหาสมาชิก

 

กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป