ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน

               ตลอดระยะเวลา 35 ปี ของการดำเนินงานสหภาพแรงงานไทยเรยอน สหภาพแรงงานฯ มีผู้ดำรงตำแหน่งประธาน สหภาพแรงงานฯ 6 คน เนื่องจากข้อบังคับสหภาพแรงงานไทยเรยอนข้อ 15 กำหนดว่า
                “ ข้อ 15 คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 11 คน และมีจำนวนสูงสุด ไม่เกิน 17 คน ซึ่งจะต้องประกอบด้วยตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ ประธานสหภาพแรงงานฯ รองประธานสหภาพรงงานฯ เลขานุ การ เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการฝ่ายอื่น ๆ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ จะกำหนด
              ผู้ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนลำดับที่หนึ่งและลำดับที่สอง ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานฯ  และ รองประธานสหภาพแรงงานฯ ส่วนกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ให้เลือกตั้งกันเองในหมู่คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ”
             ดังนั้น นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสูดทุกครั้งจากสมาชิกสหภาพฯ จึงดำรงตำแหน่ง ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 1 – ชุดที่ 7 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2534 เป็นเวลา 13 ปี
              ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2534 ที่ประชุมใหญ่ได้ทำการแก้ไขข้อบังคับสหภาพแรงงานฯ ข้อ 15 กำหนดให้ การเลือกตั้งประธานสหภาพแรงงานฯ และรองประธานสหภาพฯ ทำการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการสหภาพฯ ทั้งคณะ ในปี พ.ศ. 2535-2536  คณะกรรมการสหภาพฯ ชุดที่ 8 - 10  ได้ทำการเลือกตั้งนายนิมิตร  มณีเจริญ  เป็นประธานสหภาพแรงงานฯ เป็นเวลา 6 ปี
             ต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2540  ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้ทำการแก้ไข ข้อบังคับสหภาพแรงงานไทยเร ยอน ข้อที่ 15 กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งที่ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1 และที่ 2 ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานฯ และรองประธานสหภาพแรงงานฯ ตามลำดับ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนน สูง สุดทุกครั้งจึงได้ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2552  คณะกรรมการสหภาพฯ ชุดที่ 11-16 เป็น เวลา 11 ปี รวมระยะเวลาที่นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน เป็นเวลาทั้งสิ้น 24 ปี
               ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุด 17 (พ.ศ. 2553-2554) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 นายสุพัฒน์ ชูผล ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดจึงได้รับดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานฯ คนที่ 3 ของ สหภาพแรงงานฯจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2554
                หลังการเกษียณอายุของนายสุพัฒน์ ชูผล ประธานสหภาพฯ นายชำนาญ พิมพ์ดี รองประธานสหภาพแรงงานฯ ได้ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอนคนที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554 จนถึงปัจจุบัน

 

             

ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
คนที่ 1

             นายศรีโพธิ์   วายุพักตร์
             ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงาน
             พ.ศ. 2521-2534  และ พ.ศ. 2541-2552
             เกิดวันที่  19  ตุลาคม  2498  อายุ 54 ปี จบการศึกษาระดับ มศ.5
             จาก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เข้าทำงานกับบริษัทไทยเรยอน จำกัด
             (มหาชน)  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2519  ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต

             ปัจจุบัน  อดีตซุปเปอร์ไวเซอร์  บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553
             สถานภาพทางครอบครัว  สมรสกับนางอัชณา  วายุพักตร์  ไม่มีบุตร
             ตำแหน่งในปัจจุบัน           
                  - ประธานมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
                  - ประธานศูนย์กลางจัดตั้งสหภาพแรงงาน (โอลุค)           
                 
                  - ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค 1 จังหวัดลพบุรี
                  - เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
                  - รองประธานฝ่ายการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
              ที่ปรึกษา          
                   - ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานไทยเรยอน
                   - สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานแพนเอเซียเปเปอร์ไทย จำกัด
                   - สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด
                   - ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
                   - กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า
                   - สหภาพแรงงานสมุนไพรไทย
                   - สหภาพแรงงานนอร์สเค้ สคู้ดไทย

              ตำแหน่งในอดีต
                   - ประธานฯ และเลขาธิการ สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ การตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย
                   - กรรมการบริหาร สหพันธ์แรงงานสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้และเครื่องหนังระหว่างประเทศภาคพื้นเอเซียและแฟซิฟิก (TWARO)
                   - รองประธานและเลขาธิการ สภาองค์การลูกจ้าง สภาแรงงานแห่งประเทศไทย
                   - ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
                   - คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ   
                   - ประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
                   -  ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
                   - ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
                   - กรรมการคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
                   - ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า
                   - กรรมการสหภาพแรงงานไทยเรยอน (ฝ่ายวิชาการ , เหรัญญิก , ประชาสัมพันธ์)
                   - คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดอ่างทอง
                   - คณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการจังหวัดอ่างทอง
                   - คณะุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) หลายคณะ
                   - ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรอยัลปอร์ชเลน จำกัด
                   - ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
                   -คณะอนุกรรมการประกันสังคมประจำจังหวัดอ่างทอง

                        

ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
คนที่ 2

นายนิมิตร   มณีเจริญ
        
ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงาน พ.ศ. 2535-2540
         เกิดวันที่  22  กุมภาพันธ์  2499  อายุ 53 ปี จบการศึกษาระดับ
         ปวช.  จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  เข้าทำงานกับบริษัทไทยเรยอน
          พ.ศ. 2519  ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
          ปัจจุบัน  อดีตโฟร์แมน  บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เกษียณอายุเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554
          สถานภาพทางครอบครัว  สมรสกับนางอารีย์  มณีเจริญ  มีบุตรชาย 1 คน หญิง 1 คน
          ตำแหน่งในอดีต

                     -  ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
                     - รองประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน

                     - คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอ่างทอง
                     - ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า                                              
                     - คณะกรรมการรวมระหว่างสหภาพแรงงานฯ และบริษัทหลายคณะ
                     - ผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

 

 

ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
คนที่ 3

นายสุพัฒน์์ ชูผล

                ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานฯ พ.ศ. 2553-2554
                เกิดวันที่ 9 เมษายน 2499 อายุ 54 ปี
                จนการศึกษาระดับ ม.ศ. 5 จากโรงเรียนทัศษิณวิทยา จังหวัด ตรัง
                เข้าทำงานกับบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) และเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงานควบคุมเครื่องจักร
                เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2535 ตำแหน่ง ผู้ช่วยโอปะเรเตอร์.
                สภาพทางครอบครัวสมรสกับนางรังสินา ชูผล มีบุตรชาย 1 คน หญิง 2 คน
ตำแหน่งในอดีต
                - ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
                - กรรมการฝ่ายสุขภาพและความปลอดภัย สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย
                - กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
                - คณะกรรมการร่วมของบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) หลายคณะ
ตำแหน่งในปัจจุบัน
                - เกษียณอายุเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554

 

 

ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
คนที่ 4

นายชำนาญ พิมพ์ดี

                ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน
                เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2508 อายุ 46 ปี
                จนการศึกษาระดับ มัธยมที่ 6 จากโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
                เข้าทำงานกับบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักร
                สภาพทางครอบครัวสมรสกับนางวันทนา พิมพ์ดี มีบุตรชาย 3 คน
ตำแหน่งในปัจจุบัน
                - คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดอ่างทอง
ตำแหน่งในอดีต
                -
ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
                - กรรมการกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า
                - กรรมการมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
                - กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน  
                - กรรมการสหภาพแรงงานไทยเรยอน (หลายตำแหน่ง)
                - รองประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
                - รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

              

 

ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
คนที่ 5

นายเฉลย ชมบุหรั่น

                ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 - ปัจจุบัน
                เกิดวันที่ 29 กันยายน 2508 อายุ 48 ปี
                จนการศึกษาระดับ ป.ว.ส. จากวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสระบุรี
                เข้าทำงานกับบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง
                สภาพทางครอบครัวสมรส   มีบุตรชาย 2 คน
ตำแหน่งในปัจจุบัน
                - ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
                - ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
                - ประธานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ    
ตำแหน่งในอดีต
               
 - กรรมการกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า
                - กรรมการกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง
                - รองประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
                

              

 

ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
คนที่ 6

นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์

                ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 - ปัจจุบัน
                เกิดวันที่ 30 สิงหาคม 2507 อายุ 50 ปี
                จนการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                เข้าทำงานกับบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งพนักงาน โฟร์แมน ฝ่ายซ่อมบำรุง
                สภาพทางครอบครัวสมรส   มีบุตรชาย 1 คน
ตำแหน่งในปัจจุบัน
                - ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
                - ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
                  
ตำแหน่งในอดีต
              
  - ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ปี 2541
                

              

 

ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
คนที่ 7

นายเฉลย ชมบุหรั่น

                ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน
                เกิดวันที่ 29 กันยายน 2508 อายุ52ปี
                จนการศึกษาระดับ ป.ว.ส. จากวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสระบุรี
                เข้าทำงานกับบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง
                สภาพทางครอบครัวสมรส   มีบุตรชาย 2 คน
ตำแหน่งในปัจจุบัน
                - ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
                - ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
                - ประธานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ    
ตำแหน่งในอดีต
               
 - กรรมการกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า
                - กรรมการกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง
                - รองประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
                

              

 

กลับหน้าหลัก