ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 , พ.ศ. 2550 , พ.ศ. 2551
......................................................................

           อาศัย ความตามข้อบังคับสห ภาพแรงงานไทยเรยอน ข้อ 22.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนสามัญครั้งที่ 14/2551 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 ได้กำหนดระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานดังต่อไปนี้
          ข้อ 1 ระเบียบฯ นี้เรียกว่า “ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอนว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549, พ.ศ. 2550 , พ.ศ. 2551”
          ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบฯ นี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
          ข้อ 3 ให้ทำการยกเลิกข้อ 4 ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน พ.ศ. 2549 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
          ข้อ 4 ให้กำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน ไว้ดังต่อไปนี้ เว้นแต่อัตราขั้นต่ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

บัญชีอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานบัญชี
ขั้น บัญชี 10 (1) บัญชี 10 (2) ขั้น 3บัญชี 10 (1) บัญชี 10 (2) ขั้น บัญชี 10 (1) บัญชี 10 (2)
1 4,630 4,630 19 9,930 10,230 37 23,120 24,270
1.5 4,750 4,760 19.5 10,130 10,450 37.5 23,720 24,860
2 4,870 4,900 20 10,350 10,680 38 24,310 25,450
2.5 5,000 5,030 20.5 10,580 10,950 38.5 24,930 26,110
3 5,130 5,160 21 10,800 11,200 39 25,550 26,760
3.5

5,270

5,310 21.2 11,060 11,490 39.5 26,190 27,420
4 5,390 5,430 22 11,330 11,780 40 26,840 28,060
4.5 5,530 5,580 22.5 11,620 12,080 40.5 27,480 28,770
5 5,650 5,720 23 11,910 12,360 41 28,130 29,480
5.5 5,780 5,860 23.5 12,200 12,670 41.5 28,830 30,250
6 5,900 6,000 24 12,510 12,990 42 29,540 31,010
6.5 6,040 6,140 24.5 12,830 13,350 42.5 30,250 31,780
7 6,170 6,280 25 13,160 13,690 43 30,940 32,540
7.5 6,310 6,430 25.5 13,500 14,070 43.5 31,710 33,390
8 6,450 6,580 26 13,860 14,440 44 32,460 34,230
8.5 6,600 6,710 26.5 14,220 14,800 44.5 33,230 35,070
9 6,720 6,870 27 14,560 15,190 45 33,980 35,920
9.5 6,870 7,010 27.5 14,950 15,580 45.5 34,820 36,870
10 7,010 7,160 28 15,330 15,970 46 35,680 37,830
10.5 7,150 7,310 28.5 15,710 16,350 46.5 36,520 38,790
11 7,300 7,460 29 16,090 16,740 47 37,350 39,730
11.5 7,430 7,610 29.5 16,490 17,150 47.5 38,290 40,750
12 7,590 7,760 30 16,880 17,570 48 39,210 41,770
12.5 7,730 7,930 30.5 17,310 18,000 48.5 40,230 42,840
13 7,870 8,080 31 17,740 18,430 49 41,230 43,900
13.5 8,030 8,240 31.5 18,150 18,860 49.5 42,250 45,060
14 8,190 8,410 32 18,570 19,290 50 43,270 46,210
14.5 8,360 8,570 32.5 19,000 19,710 50.5 44,300 47,390
15 8,500 8,730 33 19,410 20,140 51 45,340 48,570
15.5 8,670 8,900 33.5 19,860 20,610 51.5 46,390 49,800
16 8,820 9,060 34 20,320 21,080 52 47,430 51,050
16.5 8,990 9,240 34.5 20,770 21,540 52.5 48,480 52,290
17 9,160 9,430 35 21,220 22,010 53 49,550 53,510
17.5 9,330 9,610 35.5 21,670 22,550 53.5 50,610 54,760
18 9,520 9,810 36 22,120 23,070 54 51,670 56,000
18.5 9,720 10,020 36.5 22,620 23,680      

           ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อ 16 ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน พ.ศ. 2549 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 16 การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน ให้บรรจุอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้
           (1) ผู้มีพื้นความรู้ตามข้อ 14 (1) ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 4,630 บาท หรือตามอัตรา ค่าจ้าง ขั้นต่ำคูณด้วย 30 วัน
           (2) ผู้มีพื้นความรู้ตามข้อ 14 (2) ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 6,000 บาท
           (3) ผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่า อนุปริญญาให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 7,160 บาท
           (4) ผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 7,930 บาท
           (5) วุฒิอื่น ๆ ให้บรรจุในอัตราซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ในกรณีคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ เห็นสมควรให้เพิ่มเงินเดือนแก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามความในวรรคก่อนให้คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานปรับเงินเดือนจากเดือนเดิมได้ไม่เกินสองชั้น


                                                                      (นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์)
                                                               ปะธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน