รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 20 พ.ศ. 2559-2560

 

       

 

 

นายเฉลย ชมบุหรั่น
ประธานสหภาพฯ

 

 

   

นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
รองประธาน / ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย
รองประธาน / ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
เลขานุการ

   

 นายสหเทพ รักวงษ์วาน
เหรัญญิก

 

นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง
ฝ่ายวิชาการ

 

นายฐิติพงศ์ รักวงษ์วาน
ฝ่ายวิชาการ

   

นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายรวิพงษ์ ศุภศรี
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายลิขิต มีบำรุง
ฝ่ายสวัสดิการ

   

นายสมยศ นันตาวัง
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายอนุรักษ์ ทองโตนด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  นายฉัตรชัย เที่ยงทวี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
   
นายศุภกิตติ์ ทิพย์สิงห์
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง
 

นายทุติยพงศ์ พลพิภพ
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง  

  นายณัฐภูมิุวรรณวงศา
ฝ่ายทะเบียน
         
         

รายนามเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน

   

นางน้ำอ้อย อุ่นจิต
เจ้าหน้าที่อาวุโส

  นางธนกร ชินะตังกูร   นางปานแก้ว บุญสำรวย

 

 

 

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ