รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 18 พ.ศ. 2555-2556

   

นายเฉลย ชมบุหรั่น
ประธานสหภาพฯ

 

นายวิรัต ชูจิตต์
รองประธาน / สวัสดิการ

 

นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์
รองประธาน 

   

นายสายัณห์ แผนประดิิษฐ์
เลขานุการ

 

 นายลิขิต มีบำรุง
เหรัญญิก

 

นางพรพรรณ อ้นไชยะ
ฝ่ายวิชาการ

   

นางสาวณัฐริญา อนุสิ
ฝ่ายวิชาการ

 

นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

   

นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายอนุรักษ์ ทองโตนด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายคนิต ชวดตระกูล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

นายณัฐวุฒิ ศรีวิไลี
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง

 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
ฝ่ายทะเบียน  

         

รายนามเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน

   

นางน้ำอ้อย อุ่นจิต
เจ้าหน้าที่อาวุโส

  นางธนกร ชินะตังกูร   นางปานแก้ว บุญสำรวย

 

 

 

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ