สวัสดิการตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฯ
( พ.ศ. 2522-2553)
************************************************ 

        1. รถรับ - ส่ง มีรถรับ - ส่ง ระยะทาง 7 ก.ม. ทุกกะ 2 สาย รวม 3 คัน
         2. เครื่องแบบ เสื้อผ้าปีละ 2 ชุด พนักงานชายได้รับเสื้อยืดคนละ 1 ตัว ต่อปีพนักงานช่างเชื่อมได้รับ ชุดยีนส์คนละ2 ชุดต่อปี รองเท้านิรภัยคนละ 2 คู่ต่อปี สำหรับพนักงานชาย - หญิง ยกเว้นพนักงานหญิง ประจำสำนักงาน
         3. อาหาร มีร้านอาหารในบริเวณโรงงาน 3 ร้าน พนักงานจะได้รับประทานข้าวสุกฟรี 1 มื้อ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกะดึกจะได้รับประ ทานข้าวต้มฟรี
          4. หอพัก ครอบครัว จำนวน 24 ห้อง สามารถพักได้ 24 ครอบครัว
          5. การกีฬา มีสนามฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล เปตอง ตะกร้อ สนามเทนนิส สระว่ายน้ำและกีฬาในร่มอื่น ๆ มีคณะกรรมการกีฬาจัดแข่งขันกีฬาภาย ในปีละครั้ง (งบประมาณ ปี พ.ศ. 2553 ปีละ 170,000 บาท และปี พ.ศ. 2554 เป็นเงินปีละ 170,000 บาท และปี พ.ศ. 2555 เป็นเงิน 170,000 บาท)
           6. ห้องพักผ่อน มีทีวีสี 1 เครื่อง หนังสือพิมพ์รายวัน 4 ฉบับ หนังสือรายสัปดาห์และรายเดือนจำนวนหลายเล่ม
           7. การรักษาพยาบาล ห้องปฐมพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์ตรวจรักษาทุกวันเสาร์ ๆ ละ 4 ชั่วโมง การรักษาพยาบาลกรณีป่วยนอกงานจัดให้มีการประ กันสุขภาพหมู่แก่พนักงาน คู่สมรสและบุตรดังนี้
                     กรณีเป็นคนไข้ใน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ประมาณ 30,000 บาท ต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง หากใช้จ่ายเกินกว่านี้บริษัทจะจ่ายให้ก่อนแล้วเรียก เก็บคืนจากพนักงานผู้ป่วยเดือนละ 1,500 บาท
                     กรณีเป็นผู้ป่วยนอก เข้าทำการรักษาพยาบาลที่คลินิกและโรงพยาบาลได้ปีละ 30 ครั้งต่อคน หากเข้า รักษาพยาบาลในคลินิกเบิกได้ครั้งละ 200 บาท แต่ถ้าเป็นการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเบิดได้ครั้งละ 750 บาท
         8. เบี้ยขยัน พนักงานปฏิบัติหน้าที่เป็นกะเดือนละ 350 บาท พนักงานที่ทำงานในเวลากลางวันได้รับเดือนละ 250 บาท พนักงานซึ่งปฏิบัติงานเฉพาะกะดึกได้รับ เดือนละ 100 บาท บริษัทตกลงจ่ายเงินเบี้ยขยันให้แก่พนักงานถึงระดับ 6 ทุกคน
        9. เบี้ยเลี้ยง กรณีทำงานนอกสถานที่จ่ายค่าอาหาร มื้อเช้า 40 บาท มื้อกลางวัน 60 บาท มื้อเย็น 60 บาท
       10. วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพิ่มตามอายุงานตั้งแต่ 6 - 20 วัน
       11. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หักจากค่าจ้างของพนักงาน 5% และบริษัทจ่ายสมทบ 5% โดยมีบริษัทกองทุนรวม จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน
       12. เงินช่วยเหลือ กรณีบิดา - มารดา บุตรพนักงานเสียชีวิตรายละ 6,000 บาท กรณีอุปสมบท สมรส รายละ 2,500 บาท
       13. โบนัส จ่ายตามอายุงานของพนักงาน สำหรับปี 2553 - 2555 บริษัทฯ ตกลงจ่ายให้ดังนี้

  อายุงาน   จำนวนเงินโบนัสต่อวัน
  ครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี   105 วัน
  ครบ 2 ปี แต่ไม่ครบ 4 ปี   110 วัน
  ครบ 4 ปีขึ้นไป   136 วัน

ี           พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจะได้รับเงินโบนัสลดลงตามส่วน สำหรับพนักงานที่มีอายุ งาน 5 ปีขึ้นไปหากลาออกก่อนวันจ่ายเงินโบนัสจะได้รับเงิน
โบนัสลดลงตามส่วน
         14. เงินกู้ กู้เพื่อปลูกบ้าน ซ่อมแซมบ้าน ซื้อที่ดิน อุปสมบท สมรส งานศพ บิดา - มารดา บุตร ภรรยา หรือสามีของพนักงานกู้ได้ 15,000 บาท เงินกู้เพื่อการรักษาพยาบาลบิดา - มารดา กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท บริษัทจะหักคืนจากงวดการจ่ายค่าจ้างโดยไม่เสียดอกเบี้ย
         15. การลาอุปสมบท ทำงานครบ 2 ปี ลาบวชได้ 15 วันโดยได้รับค่าจ้าง 7 วัน และทำงานครบ 3 ปี ลาบวชได้ 100 วัน ได้รับค่าจ้าง 15 วัน
         16. การลาเมตตาจิต ได้รับค่าจ้าง และถือเป็นวันทำงานตามปกติ
                - งานศพบิดา - มารดา บุตร ภรรยา หรือสามี ลาได้ 5 วัน
                - งานศพบิดา - มารดา ของคู่สมรส ลาได้ 3 วัน
                
- แต่งงานลาได้ 3 วัน
                - เกณฑ์ทหารลาได้ 1 วัน
                - เป็นพยานศาลลาได้ 1 วัน
        17. การลาเพื่อดำเนินกิจกรรมของกรรมการสหภาพฯ และกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ลาได้ปีละ 135 วัน โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ
        18. วันแรงงานแห่งชาติ บริษัทร่วมกับสหภาพฯ จัดกิจกรรมให้พนักงานโดยมอบเงินให้สหภาพฯ จัดงานเป็นเงินปีละ 60,000 บาท
        19. จัดงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ บริษัทและสหภาพฯ ร่วมกันจัดเป็นประจำทุกปี งบประ มาณปี พ.ศ. 2553 เป็นเงิน 310,000 บาท ปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 310,000 บาท ปี พ.ศ. 2555 เป็นเงิน 310,000 บาท
         20. เงินค่าครองชีพ สำหรับปี พ.ศ.2553-2554 เป็นเงินคนละ 5,000 บาทต่อเดือน พนักงานทุกคนจะได้รับเงินค่าครองชีพตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานกับบริษัท
         21. งบประมาณการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหภาพแรงงาน ปีละ 60,000 บาท
        22. งบประมาณการจัดนำเที่ยว พ.ศ. 2550 เป็นเงิน 280,000 บาท พ.ศ. 2551 เป็นเงิน 285,000 บาท พ.ศ. 2552 เป็นเงิน 290,000 บาท
        23. ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ปีละ 140 ทุน ๆ ปี พ.ศ. 2553 - 2555 ปีละ 2,000 บาท โดยบุตรพนักงานที่เรียนตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป หากสอบได้เกรด 4 จะได้รับทุนการศึกษาโดยไม่ต้องจับฉลาก
              บริษัทฯ ตกลงจัดทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานซึ่งมีเงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเดิม
       24. เงินรางวัลความเพียร สำหรับพนักงานที่มาปฏิบัติงานเต็มตลอดปีปฏิทินโดยไม่ลาป่วย ไม่ขาดงาน ไม่ลากิจตลอดปี หรือมาทำงานสายครั้งละไม่เกิน 5 นาที รวมไม่เกิน 30 นาทีต่อปี จะได้รับเงินรางวัลความเพียรดังนี้ คือ
               24.1 พนักงานซึ่งปฏิบัติงานเฉพาะกะปกติ (กะกลางวัน) ได้รับเงินรางวัลความเพียรคนละ 8,000 บาท
               24.2 พนักงานซึ่งปฏิบัติงานเป็นกะ (กะเช้า,กะบ่ายและกะดึก) ได้รับเงินรางวัลความเพียรคนละ 9,000 บาท บริษัทตกลงจ่ายเงินรางวัลความเพียรให้แก่พนักงานถึงระดับ 6 ทุกคน
       25. เงินช่วยเหลือเพื่อจัดงานศพและสงเคราะห์แก่ทายาทของพนักงาน ซึ่งถือแก่ความตายเป็นรายละ 170,000 บาท
       26. ของขวัญและงานเลี้ยงส่งพนักงานเกษียณ บริษัทจะมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานเกษียณอายุ ดังนี้ คือ
                      บริษัทฯ ตกลงจัดทำพระเลี่ยมทองหรือเงินสดสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ เป็นเงิน 9,000 บาท  
       27.  บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าเลี้ยงส่งพนักงานที่เกษียณอายุ ดังนี้
              -  เป็นรายบุคคล คนละ 110 บาท
              -  แผนก / หน่วยงานใดมีพนักงานน้อยกว่า 15 คน บริษัทฯ จ่ายให้ 3,500 บาท
              -  แผนก / หน่วยงานใดมีพนักงานมากกว่า 15 คน บริษัทฯ จ่ายให้ 4,000 บาท
              สำหรับแผนก / หน่วยงานใดที่จำนวนพนักงาน คูณกับ 110 บาทแล้วเกิน 4,000 บาท ให้เป็นตามจำนวนที่คำนวณ ได้จริง
              สำหรับเงื่อนไขหรือระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้ให้ปฏิบัติตามเดิม