ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน

ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน พ.ศ. 2546

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  2  พ.ศ. 2550 )

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

                อาศัย ความตามข้อบังคับสหภาพแรงงานไทยเรยอน ข้อ 22.1  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนสามัญครั้งที่ 10/2550  เมื่อวันที่  พฤษภาคม  2550 ได้กำหนดระเบียบสหภาพ แรงงานไทยเรยอน ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานดังต่อไปนี้

                ข้อ 1  ระเบียบฯ นี้เรียกว่า ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอนว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  2  พ.ศ. 2550)

                ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบฯ นี้ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม  2550

                ข้อ 3  ให้ทำการยกเลิกข้อ 4 ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

                ข้อ 4 ให้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ไว้ดังต่อไปนี้ เว้นแต่อัตราขั้นต่ำให้เป็นไปตามกฎหมาย

 

บัญชีอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานบัญชี  9(2)

   

ขั้น

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

15.5

16

16.5

17

17.5

18

18.5

19

19.5

20

20.5

21

21.5

22

22.5

23

23.5

24

24.5

25

25.5

26

26.5

27

27.5

บัญชี 9(2)

4,450

4,570

4,710

4,830

4,960

5,100

5,220

5,360

5,500

5,630

5,760

5,900

6,030

6,180

6,320

6,450

6,600

6,740

6,880

7,020

7,170

7,310

7,460

7,620

7,760

7,920

8,080

8,240

8,390

8,550

8,710

8,880

9,060

9,240

9,430

9,630

9,830

10,040

10,260

10,520

10,760

11,040

11,320

11,610

11,880

12,180

12,490

12,830

13,160

13,520

13,880

14,230

14,600

14,980

 

ขั้น

28

28.5

29

29.5

30

30.5

31

31.5

32

32.5

33

33.5

34

34.5

35

35.5

36

36.5

37

37.5

38

38.5

39

39.5

40

40.5

41

41.5

42

42.5

43

43.5

44

44.5

45

45.5

46

46.5

47

47.5

48

48.5

49

49.5

50

50.5

51

51.5

52

52.5

53

53.5

54

 

บัญชี 9(2)

15,350

15,720

16,090

16,490

16,890

17,300

17,720

18,130

18,540

18,950

19,360

19,810

20,260

20,710

21,160

21,680

22,180

22,760

23,330

23,900

24,470

25,100

25,730

26,360

26,980

27,660

28,340

29,080

29,810

30,550

31,280

32,100

32,910

33,720

34,530

35,450

36,370

37,290

38,200

39,180

40,160

41,190

42,210

43,320

44,430

45,560

46,700

47,880

49,080

50,270

51,450

52,650

53,680

 

     
                   

 

 

                ข้อ 5  ให้ยกเลิกข้อ 16  ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน พ.ศ. 2546  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

                ข้อ 16  การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้

(1)     ผู้มีพื้นความรู้ตามข้อ 14 (1)  ให้บรรจุในอัตรเงินเดือนไม่เกิน  4,450 บาท หรือตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำคูณด้วย 30 วัน

(2)     ผู้มีพื้นความรู้ตามข้อ  14 (2)  ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน  5,760 บาท

(3)   ผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน  6,880 บาท

(4)   ผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน  7,620  บาท 

(5)     วุฒิอื่น ๆ ให้บรรจุในอัตราซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

ผู้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น  จะได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำสุดของตำแหน่งใหม่ไม่ได้  แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งใหม่ก็ให้ได้รับขั้นที่เท่ากับเงินเดือนเดิม

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ เห็นสมควรให้เพิ่มเงินเดือนแก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามความในวรรคก่อนให้คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานปรับเงินเดือนจากเดือนเดิมได้ไม่เกินสองชั้น

                ข้อ 6.  ให้ยกเลิก ข้อ35. ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอนว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน

ข้อ 35  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีหนึ่ง ๆ    สหภาพแรงงานอาจจัดสรรเงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานได้

                ให้คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานกำหนดจำนวนเงินโบนัสที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคน 

แต่อย่างสูงไม่เกินสี่เท่าของเงินเดือนซึ่งได้รับในเดือน

 

สุดท้ายของปีทางบัญชีนั้น ๆ

               เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานผู้ใดมีเวลาทำงานไม่เต็มปีทางบัญชีใด ๆ  ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัส

 

 

 

( นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ )

ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน