บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
บันทึกข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทในคดี
 

วันที่ 26 เมษายน 2550                 

          บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) โดยนายปราโมทย์  พัฒนมงคล ผู้รับมอบอำนาจ ฝ่ายหนึ่ง กับ สหภาพแรงงานไทยเรยอน  โดยนายศรีโพธิ์  วายุพักตร์  ผู้รับมอบอำนาจอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายทำบันทึกฉบับนี้ขึ้น ดังมีสาระต่อไปนี้
         ข้อ 1. บริษัทฯ ตกลงก่อสร้างหอพักใหม่ 1 หลัง จำนวน 24 ห้อง (ตามแบบหอพักลีดเดอร์ จุด 8) บนที่ดินของบริษัทฯ ติดกับหมู่บ้านชมดาว ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง  ให้แล้วเสร็จประมาณ 30 ตุลาคม 2550
          ข้อ 2. บริษัทฯ ตกลงให้พนักงานที่พักอาศัยในหอพักครอบครัวและหอพักลีดเดอร์ ณ ปัจจุบันนี้ จำนวน 14 คน พร้อมครอบครัว ตามรายชื่อแนบท้ายนี้ เข้าพักอาศัยในหอพักที่สร้างใหม่นี้ทุกคน
          ข้อ 3. ในระหว่างการก่อสร้างหอพักใหม่ ตามข้อ 1. บริษัทฯ ตกลงจัดให้พนักงานตามข้อ 2. ไปพักอาศัยในหอพักของนายจตุรชัย อักษรศรี บริเวณสามแยกถนนเลี่ยงเมืองใกล้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ตามข้อเสนอของสหภาพฯ โดยบริษัทฯ จะออกค่าเช่าให้เดือนละ 1,500 -บาทต่อห้อง และค่าเช่านี้บริษัทฯ จะจ่ายโดยตรงกับเจ้าของหอพัก ส่วนค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า บริษัทฯ จะจ่ายให้ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 700 บาท ต่อเดือน ต่อห้อง โดยให้พนักงานแต่ละห้องนำใบเสร็จมาเบิกและได้รับเงินทันทีที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส่วนเกิน 700 บาท ขึ้นไปให้พนักงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
          อนึ่ง พนักงานทุกท่านต้องปฏิบัติตามระเบียบหอพักนี้อย่างเคร่งครัด ถ้ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพนักงานโดยตรงพนักงานท่านนั้นต้องรับผิดชอบความเสียหายตามกฎหมายทุกประการ
          ข้อ 4. บริษัทฯ ตกลงขยายเส้นทางรถรับ-ส่ง สายอ่างทอง-โรงงาน เพื่อรับ-ส่ง พนักงานที่พักอยู่ในหอพักตามข้อ 2. ทุก กะ ด้วย
          ข้อ 5. สหภาพแรงงานฯ ตกลงดำเนินการให้พนักงานตาม ข้อ 2. ย้ายออกจากหอพักครอบครัวและหอพักลีดเดอร์ บริเวณจุด 8 ไปยังหอพักของนายจตุรชัย อักษรศรี ภายใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2550 โดยบริษัทฯ ยินดีจัดคนช่วยเหลือในการขนย้ายตามความเหมาะสม
          ข้อ 6. สหภาพแรงงานฯ จะดำเนินการให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ยื่นฟ้องบริษัทฯ ต่อศาลแรงงานภาค 1 ดำเนินการถอนฟ้องเสียภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2550 โดยไม่ติดใจนำคดีมาฟ้องใหม่อีกต่อไป ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
               6.1 นายอดุลย์  สุมะนา  กับพวกรวม 8 คน คดีหมายเลขดำที่ 240-247/2550
               อ่านแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์แห่งตน จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
 

 

 

ลงชื่อ .................................................................... ผู้แทนบริษัทฯ

                                     ( นายปราโมทย์  พัฒนมงคล )
 

                ลงชื่อ .................................................................... ผู้แทนสหภาพแรงงานฯ

                                      ( นายศรีโพธิ์   วายุพักตร์ )

                                                                   ลงชื่อ .................................................................... พยาน

                                                                                        ( นายชัยรัช  ศิริพจนานนท์ )
 

 

บัญชีรายชื่อแนบท้าย

                    ตามข้อ 2. และรายละเอียดการเข้าพักหอพักของนายจตุรชัย อักษรศรี ตามข้อ 3. (บริษัทฯ จองให้แล้ว)

        ห้องพัก
หมายเลข
             

ห้องพัก
หมายเลข

. 1. นายวัชระ   ป่าพฤกษา   301   8. นายบุญส่ง   เมืองมีศรี 308
  2. นายลิขิต   มีบำรุง   302   9. นางเยาวลักษณ์   เตชะนันท์ 309
  3. นางสุวลี   ชิดชอบ   303   10. นายอดุลย์   สุมะนา 310
  4. นายวัฒนา   สิทธิกุล   304   11. นายณรงค์ฤทธิ์   ผิวบาง 311
  5. นายบุญจันทร์   ชื่นใจ   305   12. นายสุรพล   อ้นไชยะ 316
  6. นายทรงพล   สิงห์รวยผล   306   13. นางสุภาพ   ไพจิตร์จินดา 317
  7. นายเสน่ห์   ชุ่มหฤทัย   307   14. นายชัยรัช   ศิริพจนานนท์ 318