บริษัท  ไทยเรยอน  จำกัด  (มหาชน)

บันทึกข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทในคดี

วันที่      เมษายน  2550

                   บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท  ไทยเรยอน  จำกัด  (มหาชน)  โดยนายปราโมทย์  พัฒนมงคล  ผู้รับมอบอำนาจ  ฝ่ายหนึ่ง  กับ  สหภาพแรงงานไทยเรยอน  โดยนายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย  ผู้รับมอบอำนาจอีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ายทำบันทึกฉบับนี้ขึ้น  ดังมีสาระต่อไปนี้

                    1.  บริษัทตกลงจะก่อสร้างหอพักใหม่ในที่ดินของบริษัทบริเวณใกล้เคียงกับร้านอาหารชมดาว  โดยเป็นหอพักขนาด  24  ห้อง  ตามแบบหอพักลีดเดอร์  ซึ่งก่อสร้างตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  ข้อที่  29  ฉบับลงวันที่  21  มิถุนายน  2532  โดยสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่  30  กันยายน  2550

                     2.  บริษัทตกลงยอมรับว่าพนักงานที่มีชื่อ  ดังนี้  คือ

1. นายณรงค์ฤทธิ์        ผิวบาง
3. นางสุภาพ               ไพจิตร์จินดา
5.  นายวัฒนา              สิทธิกุล
7.  นายทรงพล             สิงห์รวยผล
9.  นายชัยรัช                ศิริพจนานนท์
11. นางเยาวลักษณ์      เตชุนันท์
13. นายเสน่ห์               ชุ่มหฤทัย

2.  นายสุรพล               อ้นไชยะ
4.  นางสุวรีย์                ชิดชอบ
6.  นายบุญจันทร์         ชื่นใจ
8.  นายบุญส่ง               เมืองมีศรี
10. นายวัชระ               ป่าพฤกษา
12. นายอดุลย์              สุมะนา
14. นายลิขิต                มีบำรุง

                 เป็นบุคคลที่มีสิทธิพักอยู่ในหอพักของบริษัท  ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  ข้อที่  20  ฉบับลงวันที่  3  มิถุนายน 2526  ,  ข้อที่  29  , ข้อที่   30   และข้อที่   31ฉบับลงวันที่    21  มิถุนายน  2532

                        3.  ในระหว่างการก่อสร้างหอพักใหม่  ตามข้อ  1  บริษัทฯ ตกลงจัดให้พนักงาน  ตามข้อ  2  ไปพักอาศัยในหอพักของนายจตุรชัย  อักษรศรี  บริเวณสามแยกถนนเลี่ยงเมืองใกล้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง  จำกัด  ตามข้อเสนอของสหภาพแรงงานฯ โดยบริษัทฯ จะออกค่าเช่า  ค่าน้ำประปา  ค่าไฟฟ้า   เหมาจ่ายให้ทุกคนต่อหนึ่งห้อง  ห้องละ  2,500  บาท  ต่อเดือน  ส่วนเกินนี้ให้พนักงานออกค่าใช้จ่ายเอง

                        4.  บริษัทฯ ตกลงขยายเส้นทางรถรับ - ส่ง  สายอ่างทอง  -  โรงงาน  เพื่อรับ - ส่ง  พนักงานที่พักอยู่ในหอพักตามข้อ  3  ทุก  กะ  ด้วย

                       5.  บริษัทตกลงอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ ในหอพักของพนักงานตามรายชื่อในข้อ  2   ด้วยการจัดรถและคนงานช่วยขนของออกจากหอพักจุด  8  ไปยังหอพักที่บริษัทจัดให้อยู่ใหม่

                       6.  สหภาพแรงงานฯ ตกลงดำเนินการให้พนักงานตาม  ข้อ 2  ย้ายออกจากหอพักครอบครัว   และหอพักลีดเดอร์  บริเวณ จุด  8  ไปยังหอพักของนายจตุรชัย  อักษรศรี  ภายใน 7  วัน  หลังจากทำสัญญาฉบับนี้

                       7.  สหภาพแรงงานฯ จะดำเนินการให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ยื่นฟ้องบริษัทฯ ต่อศาลแรงงานภาค 1 ดำเนินการถอนฟ้องเสียภายในวันที่  15  เมษายน 2550  โดยไม่ติดใจนำคดีมาฟ้องใหม่อีกต่อไปดังมีรายชื่อต่อไปนี้  คือ  นายอดุลย์  สุมะนา  กับพวกรวม 8  คน  คดีหมายเลขดำที่  240-247 / 2550                                     

อ่านแล้ว   เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์แห่งตน  จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

 

                                                  ลงชื่อ..............................................................................................บริษัทฯ                 

                                                                                  (.................................................................................) 

 

                                                                    ลงชื่อ..............................................................................................สหภาพแรงงานฯ                                          

                                                                                    (.................................................................................) 

 

                                                                    ลงชื่อ..............................................................................................พยาน

                                                                                      (.................................................................................) 

 

                                                                    ลงชื่อ..............................................................................................พยาน

                                                                                      (.................................................................................)