บริษัท  ไทยเรยอน  จำกัด  (มหาชน)

บันทึกข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทในคดี

วันที่  2  เมษายน  2550

         บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท  ไทยเรยอน  จำกัด  (มหาชน)  โดยนายปราโมทย์  พัฒนมงคล  ผู้รับมอบอำนาจ  ฝ่ายหนึ่ง  กับ  สหภาพแรงงานไทยเรยอน  โดยนายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย  ผู้รับมอบอำนาจอีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ายทำบันทึกฉบับนี้ขึ้น  ดังมีสาระต่อไปนี้

          ข้อ 1.  บริษัทฯ ตกลงก่อสร้างหอพักใหม่ 1 หลัง บนที่ดินของบริษัทฯ ติดกับหมู่บ้าน ชมดาว ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง ให้แล้วเสร็จประมาณ สิ้นเดือนธันวาคม 2550

         ข้อ 2.  บริษัทฯ ตกลงให้พนักงานที่พักอาศัยในหอพักครอบครัวและหอพักลีดเดอร์ ณ ปัจจุบันนี้ และ ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และระเบียบการเข้าพักอาศัยในหอพัก จำนวน 4 คน (ตามรายชื่อแนบท้าย) เข้าพักอาศัยในหอพักใหม่ได้ตามสิทธิเดิม

        ข้อ 3.  บริษัทฯ ตกลงให้พนักงานที่พักอาศัยในหอพักครอบครัวและหอพักลีดเดอร์ ณ ปัจจุบันและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และระเบียบการเข้าพักอาศัยในหอพัก จำนวน 10 คน (ตามรายชื่อแนบท้าย) เข้าพักอาศัยในหอพักใหม่เป็นกรณีพิเศษเหมือนพนักงานในข้อ 2

         ข้อ 4.  ในระหว่างการก่อสร้างหอพักใหม่ ตามข้อ 1. บริษัทฯ ตกลงจัดให้พนักงาน ตามข้อ 2. และ 3. ไปพักอาศัยในหอพักของนายจตุรชัย อักษรศรี บริเวณสามแยกถนนเลี่ยงเมืองใกล้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด  ตามข้อเสนอของสหภาพแรงงานฯ  โดยบริษัทฯ จะออกค่าเช่า  ค่าน้ำประปา  ค่าไฟฟ้า  เหมาจ่ายให้ทุกคนต่อหนึ่งห้อง ห้องละ 1,800 บาท ต่อเดือน ส่วนเกินนี้ให้พนักงานออกค่าใช้จ่ายเอง

          ข้อ 5.  บริษัทฯ ตกลงขยายเส้นทางรับ - ส่ง  สาย  อ่างทอง - โรงงาน  เพื่อรับ - ส่ง  พนักงานที่พักอยู่ในหอพักตาม  ข้อ 2. และ ข้อ 3. ทุก กะ ด้วย

         ข้อ 6.  สหภาพแรงงานฯ ตกลงดำเนินการให้พนักงานตามข้อ 2. และ ข้อ 3. ย้ายออกจากหอพักครอบครัวและหอพักลีดเดอร์  บริเวณจุด  8  ไปยังหอพักของนายจตุรชัย  อักษรศรี  ภายใน 5 วัน หลังจากทำสัญญาฉบับนี้

         ข้อ 7.  สหภาพแรงงานฯ ยินยอมถอนฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องบริษัทฯ ตามหมายเลขดำที่  194/2549  และ 253-2549  ที่ศาลแรงงานภาค  1  และจะไม่นำกลับมาฟ้องเป็นคดีใหม่อีกต่อไป  และให้ถอนฟ้องมีผลนับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้

        ข้อ 8.  สหภาพแรงงานฯ จะดำเนินการให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ยื่นฟ้องบริษัทฯ ต่อศาลแรงงานภาค 1 ดำเนินการถอนฟ้องเสียภายในวันที่  10  เมษายน  2550  โดยไม่ติดใจนำคดีมาฟ้องใหม่อีกต่อไป  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
                       8.1   นางสายฝน  บุญยขันธ์  กับพวกรวม  8  คน  คดีหมายเลขดำที่  217 - 224/2550
                       8.2   นายอดุย์  สุมะนะ           กับพวกรวม  8  คน  คดีหมายเลขดำที่  240 - 247/2550
                       8.3   นายพิเชษฐ  สาสุข         กับพวกรวม  8  คน  คดีหมายเลขดำที่  240 - 247/2550

         ข้อ  9.  สหภาพแรงงานฯ ตกลงดำเนินการให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่ได้รับประโยชน์ตามคำสั่งของนายบรรพต  โพธิ์นุต  พนักงานตรวจแรงงาน  ตามคำสั่งที  1 / 2550  เรื่อง  ค่าจ้าง  สละประโยชน์ตามคำสั่งดังกล่าวทั้งหมด  โดยทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้บริษัทฯ ทั้งนี้  สหภาพแรงงานฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที  10  เมษายน  2550

 

         อ่านแล้ว   เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์แห่งตน  จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

 

 

                       ลงชื่อ..............................................................................................บริษัทฯ

                                           (                                                                           ) 

 

                      ลงชื่อ..............................................................................................สหภาพแรงงานฯ

                                           (                                                                           ) 

 

                      ลงชื่อ..............................................................................................พยาน

                                           (                                                                           ) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อแนบท้าย

ตามข้อ 2.

1.  นายวัชระ    ป่าพฤกษา

2.  นายลิขิต      มีบำรุง

3. นางสุวลี        มิดชอบ

4.  นายวัฒนา    สิทธิกุล

 

ตามข้อ  3.


1.  นายบุญส่ง           เมืองมีศรี
2.  นางเยาวลักษณ์    เตชะนันท์
3.  นายอดุลย์            สุมะนะ
4.  นายณรงค์ฤทธิ์     ผิวบาง
5.  นายสุรพล             อ้นไชยะ
6.  นางสุภาพ             ไพจิตรจินดา
7.  นายชัยรัช              ศิริพจนานนท์
8.  นายบุญจันทร์        ชื่นใจ
9.  นายทรงพล            สิงห์รวยผล
10. นายเสน่ห์             ชุ่มหฤทัย