ข้อเสนอเพื่อยุติปัญหาการย้ายหอพักของพนักงานที่พักด้านจุด 8

   

              

               1.  พนักงานที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ยินดีย้ายออกจากหอพักไปอยู่หอพักที่บริษัทจะเช่าให้อยู่เป็นการชั่วคราวเพื่อรอกลับเข้ามาอยู่ในหอพักที่บริษัทจะจัดสร้างให้ตามข้อ 3 คือ

 

                                                               1.  นายณรงค์ฤทธิ์                ผิวบาง                    2.  นายสุรพล                        อ้นไชยะ

                                                               3.  นางสุภาพ                        ไพจิตร์จินดา         4.  นางสุวรีย์                         ชิดชอบ

                                                               5.  นายวัฒนา                        สิทธิกุล                  6.  นายบุญจันทร์                 ชื่นใจ

                                                               7.  นายทรงพล                     สิงห์รวยผล           8.  นายบุญส่ง                       เมืองมีศรี

                                                               9.  นายชัยรัช                        ศิริพจนานนท์      10.  นายวัชระ                      ป่าพฤกษา

                                                             11.  นางเยาวลักษณ์             เตชะนันท์             12.  นายอดุลย์                      สุมะนา

                                                             13.  นายเสน่ห์                      ชุ่มหฤทัย               14.  นายลิขิต                         มีบำรุง

               

                2.  บริษัทตกลงยอมรับว่าพนักงานที่มีชื่อตามข้อ 1 เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์พักอยู่ในหอพักของบริษัท  ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อที่ 20 ฉบับลงวันที่  3  มิถุนายน  2526  , ข้อที่ 29 , ข้อที่ 30 และข้อที่ 31  ฉบับลงวันที่  21  มิถุนายน  2532

                3.  บริษัทตกลงจะก่อสร้างหอพักใหม่ในที่ดินของบริษัทบริเวณใกล้เคียงกับร้านอาหารชมดาว  โดยเป็นหอพักขนาด 24 ห้อง ตามแบบหอพัก

ลีดเดอร์  ซึ่งก่อสร้างตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อที่ 29 ฉบับลงวันที่  21  มิถุนายน  2532  โดยสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31  กรกฎาคม 2550

                4.  บริษัทตกลงย้ายพนักงานตามรายชื่อข้อ 1. ไปพักอยู่ที่หอพักของนายจตุรชัย  อักษรศรี  บริเวณสามแยกถนนเลี่ยงเมืองใกล้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด  ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้จ่ายค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แก่พนักงานทุกคน

          5.  บริษัทตกลงจัดรถรับ-ส่ง จากหอพักที่บริษัทเช่าให้พนักงานตามรายชื่อข้อ 1 ทุกกะทำงาน (กะจี , กะเช้า , กะบ่าย , กะดึก)

                6.  บริษัทตกลงอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ ในหอพักของพนักงานตามรายชื่อในข้อ 1 ด้วยการจัดรถและคนงานช่วยขนของออกจากหอพักจุด 8 ไปยังหอพักที่บริษัทจัดให้อยู่ใหม่