(๗)

คำร้อง     ขอให้คุ้มครอง

                 ประโยชน์ใน

                 ระหว่างพิจารณา                                                                                                                                        คดีหมาเลขดำที่  ๑๙๔ / ๒๕๔๙

                                                                                                                                                                                      คดีหมายเลขที่                / ๒๔       

 ศาล  แรงงานภาค  1

วันที่   ๙   เดือน   มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕  ๕๐

ความ   แพ่ง

                                      สหภาพแรงงานไทยเรยอนฯ                                                                                                                                                        โจทก์

ระหว่าง

                                      บริษัท  ไทยเรยอน  จำกัด  ( มหาชน )                                                                                                                                            จำเลย

                                     ข้าพเจ้า                       สหภาพแรงงานไทยเรยอน                                                                                                                           โจทก์  

เชื้อชาติ                                       -                                     สัญชาติ               ไทย                                                     อาชีพ                           -                                     

เกิดวันที่                     เดือน                          พ.ศ.                                    อายุ            ปี                                  อยู่บ้านเลขที่                                    หมู่                   

ถนน                   อ่างทอง - อยุธยา                           ตรอก/ซอย                  -                ใกล้เคียง                       -                      ตำบล / แขวง       โพสะ                 

อำเภอ / เขต                    เมืองอ่างทอง               จังหวัด               อ่างทอง                        โทรศัพท์                              ๐๓๕๖๑๓๕๖๓                                  

ขอยื่นคำร้องมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้

 

                                   ข้อ ๑.  คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์และจำเลยได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในเรื่อง  ขอหอพักชายโสด  หอพักครอบครัว

หอพักลีดเดอร์  เพื่อจัดให้พนักงานอยู่อาศัย  แต่จำเลยจะทำการทุบหอพักดังกล่าวลงเพื่อจำเลยจะได้นำสถานที่ดงกล่าวไปขยายโรงงาน  ซึ่งการ

กระทำของจำเลยเป็นการผิดสัญญาตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ยังมีผลใช้บังคับได้อยู่  จึงขอให้จำเลยระงับการทุบหอดังกล่าว                  

                                    แต่เนื่องจากในระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยได้กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิและประโยชน์ของพนักงานที่พักอาศัย

อยู่ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในหอพักดังกล่าว  โดยการมีหนังสือแจ้งให้พนักงานที่อาศัยอยู่ในหอพักที่เป็นข้อพิพาททำการย้ายออกจาก

หอพักดังกล่าว  ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวของจำเลยเป็นการกระทำผิดต่อสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน  ซึ่งหากปล่อยให้จำเลยการะทำต่อ

ไปก็จะมีผลกระทบสิทธิประโยชน์ของโจทก์ต่อไป                                                                                                                                                                    

                                     อาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้นโจทก์จึงประสงค์ที่จะขอให้ศาลได้โปรดกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่าง

การพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  ๒๖๔  โดยมีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยมีหนังสือหรือกระทำการใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้ที่พัก

อาศัยอยู่ในหอพักอันเป็นข้อพิพาทนั้นต้องถูกรบกวนสิทธิประโยชน์ในการพักอาศัยต่อไป  ขอศาลที่เคารพได้โปรดอนุญาต                                    

                                                                                                       ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด                                                                                                           

                                                                                ลงชื่อ                                                                       ผู้รับรอง                                                                               

                                                      คำร้องฉบับนี้ข้าพเจ้า  นายอุกฤษ  เรืองไหรัญ  ทนายความโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์                                                       

                                                                    ลงชื่อ                                                                                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ*    ข้าพเจ้ารอฟังคำสั่งอยู่   ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว

__________________________ผู้ร้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                        ( รง.๑ )

                        คำฟ้องคดีแรงงาน                                                                                                                  คดีหมาเลขดำที่  ๒๑๗ -  ๒๓๒ / ๒๕ ๕๐

ศาลแรงงานภาค  ๑

( ศาลจังหวัด..................................................)

วันที่   ๙   เดือน   มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕  ๕๐

                          นางสายฝน   บุญยขันธ์                                                                                                                                                                      โจทก์   

ระหว่าง 

                           บริษัทไทยเรยอน  จำกัด ( มหาชน )                                                                                                                                                จำเลย   

 

     ข้าพเจ้า                                      นางสายฝน         บุญยขันธ์                                                                                                                 โจทก์ / ผู้แทนโจทก์   

อายุ           42           ปี              อยู่บ้านเลขที่               27                   หมู่          8          ถนน                                                     -                                                  

ตรอก/ซอย                                 -                              ใกล้เคียง                                     -                                 ตำบล / แขวง                ศาลเจ้าโรงทอง                 

อำเภอ / เขต                   วิเศษชัยชาญ                      กรุงเทพมาหานคร/จังหวัด               อ่างทอง                        โทรศัพท์                           -                      

ที่ทำงาน_____36    หมู่ที่    2      ถนน  อ่างทอง - อยุธยา      ตำบลโพสะ     อำเภอเมือง     จังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์         035 -611227                        

กับพวก   รวม   -   คน   ตามบัญชีรายชื่อ  อายุ  และที่อยู่แนบท้ายคำฟ้อง

ขอยื่นฟ้อง                   บริษัทไทยเรยอน  จำกัด ( มหาชน )                                                                                                                                     จำเลย

อยู่บ้านเลขที่               36                   หมู่          2          ถนน                        อ่างทอง - อยุธยา                      ตรอก/ซอย                                 -                            

 ใกล้เคียง                                                            -                                                   ตำบล / แขวง                                                โพสะ                                               

อำเภอ / เขต                             เมือง                            กรุงเทพมาหานคร/จังหวัด               อ่างทอง                        โทรศัพท์               035 - 611227              

ที่ทำงาน____                                                             -                                                                                               โทรศัพท์                             -                           

กับพวก   รวม   -   คน   ตามบัญชีรายชื่อ และที่อยู่แนบท้ายคำฟ้อง  มีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไป

ข้อ ๑.  จำเลยได้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

                              สัญญาจ้างแรงงาน                                                                                                    ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

                   R         ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง                                                                        R         กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

                            กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์                                                                               กฎหมายประกันสังคม

                          กฎหมายอื่น ๆ......................................................................................................

กล่าวคือ     ข้อ  ๑  จำเลยมีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภท  บริษัทหมาชนจำกัด  ซึ่งได้จดทะเบียน  ณ  สำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหา

นครโดยใช้ชื่อในทางการค้าว่า "บริษัท  ไทยเรยอน  จำกัด  ( มหาชน )"  โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่เลขที่  36  หมู่  2  ถนนอ่างทอง - อยุธยา  ตำลบโพสะ      

อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง                                                                                                                                                                                                              

                   โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตั้งเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2532  และยังคงทำงานอยู่กับจำเลยในตำแหน่งโอปะเรเตอร์  และได้ค่าจ้างเดือน

ละ   19,504  บาท  โดยในการทำงานนั้น  จำเลยได้จัดให้มีสวัสดิการหอพักให้พนักงานได้เข้าอยู่อาศัยในบริเวณโรงงาน  ซึ่งโจทก์ก็ได้เข้าอยู่อาศัยใน

หอพักที่จำเลยจัดให้ติดต่อกันมาเป็นเวลานานมากกว่า   10   ปีแล้ว  ซึ่งถือได้ว่าเป็นสภาพการจ้างอย่างหนึ่งตามกฎหมายแรงงาน                                  

                   ข้อ  ๒.  ต่อมาเมื่อวันที่  25  กรกฎาคมและ  30  กันยายน  2549  จำเลยได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ย้ายหอพักที่โจทก์อยู่  ภายในวันที่  10     

ตุลาคม  2549  โดยอ้างเหตุว่าจำเลยต้องการใช้พื้นที่บริเวณหอพักที่โจทก์พักอาศัยในการก่อสร้างอาคารเพื่อขยายโรงงาน  เมื่อโจทย์ได้รับหนังสือ

แจ้งดังกล่าวของจำเลยดังกล่าวแล้ว   โจทก์ก็ได้มีหนังสือชี้แจงคัดค้านไปยังจำเลยถึงเหตุที่ยังไม่ได้ย้ายตามหนังสือแจ้งก็เนื่องจากหอพักจุด  10  ที่

จำเลยจัดให้นั้นมีสภาพห้องทับแคบกว่าเดิมมากและจากเดิมที่เคยอาศัยอยู่ห้องละคนต้องเปลี่ยนมาอยู่รวมกับหลายคน  อีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนว่า

จำเลยจะก่อสร้างหอพักใหม่ทดแทนให้ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมหรือไม่อีกทั้งในเวลาดังกล่าวนั้นทางสหภาพแรงงานไทยเรยอนที่โจทก์

เป็นสมาชิกได้ดำเนินการฟ้องร้องจำเลยเป็นคดในข้อหาว่าจำเลยกระทำผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  ในเรื่องที่จำเลยจะทำการทุบหอพักที่โจทก์

อยู่อาศัย  ต่อศาลแรงงานภาค  1  เป็นคดีมายเลขดำที่  รง. 1 / 2549 และคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล  ซึ่งโจทก์ยังไม่ได้รับความชัดเจนจึงเป็น

เหตุทำให้ยังไม่ย้ายออกจากหอพักตามหนังสือแจ้งของจำเลยดังกล่าวข้างต้น                                                                                                                              

                   ต่อมาเมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  และ  6   ธันวาคม  2549  จำเลยได้มีคำสั่งลงโทษโจทก์โดยการตักเตือนเป็นหนังสือ  และพักงานโจทก์เป็น

เวลา  2  วัน  โดยไม่จ่ายค่าจ้าง  ตามลำดับ  โดยจำเลยอ้างเหตุลงโทษว่าโจทก์กระทำผิดฐานฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งของบริษัทอันชอบด้วยกฎหมาย 

ซึ่งเป็นความผิดตามระเบียบข้อบังคับบองบริษัทฯ   ข้อ    4.4                                                                                                                                                       

                 ข้อ  ๓.  การกระทำของจำเลยที่ลงโทษโจทก์โดยการตักเตือนเป็นหนังสือและพักงานจำนวน  2  วัน  ตามฟ้องข้อ  2.  นั้น  เป็นการลงโทษที่

ไม่ชอบด้วยกฎหมายและจำเลยใช้สิทธิลงโทษโดยไม่สุจริตมีเจตนาที่จะกลั่น  แกล้งโจทก์เพราะไม่ได้กระทำความผิดตามที่จำเลยอ้างเป็นเหตุลงโทษ

แต่อย่างใด  เนื่องจากการที่โจทก์ไม่ยอมย้ายออกจากหอพักก็ด้วยเหตุที่ว่าหนังสือบอกกล่าวให้โจทก์ออกจากหอพักดังกล่าวนั้นโจทก์เห็นว่าเป็นการ

เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่โจทก์เนื่องจากว่าโจทก์ได้เข้าอาศัยอยู่ในหอพักดังกล่าวก็โดยการจัดให้เข้าอยู่อาศัยโดยจำเลยเป็นผู้ทำการ

คัดสรรตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่  21  มิถุนายน  2532  ข้อที่  29,30  และตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่  4     

กรกฎาคม  2535  ข้อ  21  ที่ทำขึ้นระหว่างสหภาพแรงงานไทยเรยอน  กับ  จำเลย                                                                                                                    

                  อีกทั้งคำสั่งของจำเลยที่ให้โจทก์ย้ายออกจากหอพักครอบครัวดังกล่าวนั้นก็มิใช่คำสั่งอันเกี่ยวกับการทำงานตามที่จำเลยกล่าวอ้างเป็นเหตุ

ลงโทษโจทก์แต่อย่างใด  เนื่องจากว่าคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานนั้น  หมายถึงระเบียบข้องบังคับหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแรง

งานที่นายจ้างได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน   การป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  ชื่อเสียงและทางทำมาหาได้

ของนายจ้าง  แต่คำสั่งของจำเลยดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในหอพักซึ่งมิใช่เป็นเรื่องการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับการทำงาน  การที่จำ

เลยมีหนังสือบอกกล่าวให้โจทก์ออกจากหอพักจำเลยก็มีเจตนาที่ไม่สุจริตเนื่องจากจะเห็นได้ว่าเลาที่จำเลยมีหนังสือถึงโจทก์และพนักงานอื่น ๆ เพื่อ

ให้ย้ายอกจากหอพักนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการะบวนพิจารณาคดีของศาลแรงงาน  1  ในคดีที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน

ได้ดำเนินการฟ้องร้องจำเลยเป็นคดีหมายเลขดำที่  รง.  1 /2549  ในข้อหาว่าจำเลยการะทำการผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  ในกรณีที่จำเลยจะ

ทำการทุบหอพักชายโสด  หอพักครอบครัวและหอพักลีดเดอร์  โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยจะทำการทุบหอพักดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาล  ย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาที่จะบีบบังคับกลั่นแกล้งให้โจทก์ออกจากหอพักเพื่อจำเลยจะได้นำไปเป็นเหตุผลอ้างอิงเพื่อทำ

การทุบหอพักตามที่จำเลยต้องการต่อไป  โจทก์จึงขอให้ศาลได้โปรดมีคำพิพากษาให้จำเลยเพิกถอนการลงโทษตักเตือนเป็นหนังสือและพักงาน        

โจทก์จำนวน  2  วัน โดยไม่จ่ายค่าจ้างดังกล่าวข้างต้นเสีย  พร้อมทั้งบังคับให้จำเลยจ่ายเงินค่าจ้างจำนวนวัน  2  วันที่จำเลยตัดไปคืนให้แก่โจทก์  เป็น

จำนวนเงิน  1,300  บาท  พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  15  ต่อปี  นับตั้งแต่วันที่  7  ธันวาคม  2549  เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

                  โจทก์ไม่มีหนทางอื่นใดที่จะบังคับเอาแก่จำเลยได้  จึงจำต้องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลนี้  เพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง                                             

                                                                                                     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด                                                                                                            

 

______________________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ*    ข้าพเจ้าทราบกำหนดวันเวลานัดและคำสั่งศาลแล้ว

__________________________โจทก์

            

 

 

             

            คำขอท้ายคำฟ้องคดีแรงงาน

                         เพราะฉะนั้น  ขอศาลออกหมายเลขเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอนี้ต่อไป

                        R ให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  หรือ  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  โดย  ให้จำเลยเพิก

ถอนการลงโทษตักเตือนเป็นหนังสือ  และการลงโทษพักงาน  และบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างคือให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน  1,300  บาท  พร้อมด้วย

ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  15  ต่อปีนับแต่วันที่  7  ธันวาคม  2549  เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์                                                                   

                                ให้จำเลยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน   โดยจ่าย

                                                         ค่าจ้าง   รวม                                                                                                                 บาท

                                                         ค่าล่วงเวลา  รวม                                                                                                         บาท

                                                         คำทำงานในวันหยุด  รวม                                                                                          บาท

                                                        ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี  รวม                                                             บาท

                                                       ค่าล่วงเวลาในวันหยุด  รวม                                                                                         บาท

                                                       ค่าชดเชย   รวม                                                                                                               บาท

                                                       เงินทดแทน   รวม                                                                                                          บาท

                    ________________________________________________________________________________________________

                    ________________________________________________________________________________________________

                         ให้จำเลยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  โดย______________________________________________

                       _______________________________________________________________________________________________

                       ________________________________________________________________________________________________

                          ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลย   และ ___________________________________________________________

                       _______________________________________________________________________________________________

                       ________________________________________________________________________________________________        

                      ให้จำเลยปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม  โดย______________________________________________________

                        _______________________________________________________________________________________________

                       ________________________________________________________________________________________________

                       ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายที่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์เป็นเงิน__________________________________________บาท

                        และให้จำเลย____________________________________________________________________________________

                       ________________________________________________________________________________________________

                       ให้จำเลยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในกรณีอื่น ______________________________________________________

                        _______________________________________________________________________________________________

                       ________________________________________________________________________________________________

___________________________โจทก์ / ผู้แทนโจทก์

__________________________ผู้พิพากษาผู้จดบันทึก

คำสั่งศาล

                    ________________________________________________________________________________________________

                    ________________________________________________________________________________________________

                   ________________________________________________________________________________________________

                    ________________________________________________________________________________________________

                                              นัดพิจารณาวันที่                       เดือน                               พ.ศ.   ๒๕           เวลา                                 นาฬิกา

_____________________________________ผู้พิพากษาศาลแรงกลาง

                                

 

 

     

      ( รง.๑ )

                        คำฟ้องคดีแรงงาน                                                                                                                  คดีหมาเลขดำที่                             / ๒๕ ๕๐

ศาลแรงงานภาค  ๑

( ศาลจังหวัด..................................................)

วันที่   ๙   เดือน   มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕  ๕๐

                          นางสุภาพ   ไพจิตร์จินดา                                                                                                                                                                     โจทก์   

ระหว่าง 

                           บริษัทไทยเรยอน  จำกัด ( มหาชน )                                                                                                                                                จำเลย   

 

                       ข้าพเจ้า                                      นางสุภาพ  ไพจิตร์จินดา                                                                                                 โจทก์ / ผู้แทนโจทก์   

อายุ           48           ปี              อยู่บ้านเลขที่               112 / 34                    หมู่          6         ถนน                                           -                                                  

ตรอก/ซอย                                 -                              ใกล้เคียง                                     -                                 ตำบล / แขวง                            ไผ่ลิง                      

อำเภอ / เขต             พระนครศรีอยุธยา                 กรุงเทพมาหานคร/จังหวัด            พระนครศรีอยุธยา               โทรศัพท์                           -                      

ที่ทำงาน_____36    หมู่ที่    2      ถนน  อ่างทอง - อยุธยา      ตำบลโพสะ     อำเภอเมือง     จังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์         035 -611227                        

กับพวก   รวม   -   คน   ตามบัญชีรายชื่อ  อายุ  และที่อยู่แนบท้ายคำฟ้อง

ขอยื่นฟ้อง                             บริษัทไทยเรยอน  จำกัด  ( มหาชน )

อยู่บ้านเลขที่               36                   หมู่          2          ถนน                        อ่างทอง - อยุธยา                      ตรอก/ซอย                                 -                            

 ใกล้เคียง                                                            -                                                   ตำบล / แขวง                                                โพสะ                                               

อำเภอ / เขต                             เมือง                            กรุงเทพมาหานคร/จังหวัด               อ่างทอง                        โทรศัพท์               035 - 611227              

ที่ทำงาน____                                                             -                                                                                               โทรศัพท์                             -                           

กับพวก   รวม   -   คน   ตามบัญชีรายชื่อ และที่อยู่แนบท้ายคำฟ้อง  มีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไป

 

______________________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ*    ข้าพเจ้าทราบกำหนดวัน  เวลานัดและคำสั่งศาลแล้ว

__________________________โจทก์

 

ข้อ ๑.  จำเลยได้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

                              สัญญาจ้างแรงงาน                                                                                                  ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

                               ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง                                                                            กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

                            กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์                                                                              กฎหมายประกันสังคม

                          กฎหมายอื่น ๆ......................................................................................................

กล่าวคือ     ข้อ  ๑  จำเลยมีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภท  บริษัทมหาชน  จำกัด  ซึ่งได้จดทะเบียน  ณ  สำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหา

นครโดยใช้ชื่อในทางการค้าว่า "บริษัท  ไทยเรยอน  จำกัด  ( มหาชน )"  โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่เลขที่  36  หมู่  2  ถนนอ่างทอง - อยุธยา  ตำลบโพสะ      

อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง                                                                                                                                                                                                             

                   โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตั้งแต่เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2519  และยังคงทำงานอยู่กับจำเลยในตำแหน่งพนักงานเสมียน  โดยในการทำงาน

นั้น  จำเลยได้จัดให้มีสวัสดิการหอพักให้พนักงานได้เข้าอยู่อาศัยในบริเวณโรงงาน  ซึ่งโจทย์ก็ได้เข้าอยู่อาศัยในหอพักที่จำเลยจัดให้ติดต่อกันมาเป็น

เวลานานมากกว่า  10  ปีแล้ว  ซึ่งถือได้ว่าเป็นสภาพการจ้างอย่างหนึ่งตามกฎหมายแรงงาน                                                                                                   

                    ข้อ  ๒.  ต่อมาเมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2549  จำเลยได้มีหนังสือบอกกล่าวให้โจทก์ออกจากหอพักที่โจทก์อาศัยอยู่  ภายในวันที่  1           

กุมภาพันธ์  2550  โดยอ้างเหตุว่าโจทก์ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่  กำหนดไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  ฉบับลงวันที่  3  มิถุนายน  2526

ข้อที่  20  เมื่อโจทก์ได้รับหนังสือบอกกล่าวของจำเลยดังกล่าว  โจทก์ก็ได้มีหนังคัดค้านไปยังจำเลยและไม่ได้ย้ายออกจากหอพักที่อยู่อาศัยแต่อย่างใด

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือบอกกล่าวให้ออกจากหอพักครอบครัวและสำเนาหนังสือคัดค้านแกสารท้ายฟ้องหมายเลข  1 และ 2     

                    ต่อมาเมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2550  จำเลยได้ลงโทษโจทก์โดยการตักเตือนเป็นหนังสือ  โดยอ้างเหตุว่าโจทก์ขัดคำสั่งของจำเลยที่ให้ออก

จากหอพักครอบครัว  อันเป็นความผิดต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  ข้อ  4.4  รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังเตือน  เอกสาร      

หมายเลข  3                                                                                                                                                                                                                                           

                   ข้อ  3.  การกระทำของจำเลยที่ลงโทษโจทก์โดยการตักเตือนเป็นหนังสือตามฟ้องข้อ  2.  เป็นการลงโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและจำเลย

ใช้สิทธิลงโทษโดยไม่สุจริตมีเจตนาที่จะกลั่นแกล้างโจทก์  เพราะว่าโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดตามที่จำเลยอ้างเป็นเหตุลงโทษแต่อย่างใด  เนื่องจาก

การที่โจทก์ไม่ยอมย้ายออกจากหอพักก็ด้วยเหตุทีว่าหนังสือบอกกบ่าวให้โจทก์ออกจากหอพักครอบครัวดังกล่าวนั้นโจทก์เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง

สภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่โจทก์เนื่องจากว่าโจทก์ได้เข้าอาศัยอยู่ในหอพักดังกล่าวก็โดยการจัดให้เข้าอยู่อาศัยโดยจำเลยเป็นผู้ทำการคัดสรรตาม

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิได้อยู่อาศัยในหอพักครอบครัวตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่  21  มิถุนายน  2532  ข้อที่  31  และตามข้อตก

ลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานฉบับลงวันที่  4  กรกฎาคม  2535  ข้อ  21  ที่ทำขึ้นระหว่างสหภาพแรงงานไทยเรยอน  กับ  จำเลย  รายละเอียดปรากฏตาม

สำเนาภาพถ่ายข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่  21  มิถุนายน  2532  ข้อที่  31  และฉบับลงวันที่  4  กรกฎาคม  2535  ข้อที่  21  เอกสารท้าย

ฟ้องหมายเลข  4  และ  5                                                                                                                                                                                                                    

                อีกทั้งคำสั่งของจำเลยที่ให้โจทก์ย้ายออกจากหอพักครอบครัวดังกล่าวนั้นก็มิใช่คำสั่งอันเกี่ยวกับการทำงานตามที่จำเลยกล่าวอ้างเป็นเหตุลง

โทษโจทก์แต่อย่างใด  เนื่องจากว่าคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานนั้น  หมายถึงระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแรงงานที่

นายจ้างได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน  การป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  ชื่อเสียงและทางทำมาหาได้ของนาย

จ้าง  แต่คำสั่งของจำเลยดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในหอพักซึ่งมิใช่เป็นเรื่องการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับการทำงาน  การที่จำเลยลงโทษ

โจทก์เพราะเหตุขัดคำสั่งดังกล่าวจึงเป็นการลงโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  และที่จำเลยมีหนังสือถึงโจทก์และพนักงานอื่น ๆ เพื่อให้ย้ายออกจากหอพัก

นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อยู่ในระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลแรงงานภาค  1  ในคดีที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน  ได้ดำเนินการฟ้องร้อง

จำเลยเป็นคดีหมายเลขดำที่  รง.  1 / 2549  ในข้อหาว่าจำเลยกระทำการผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  ในกรณีที่จำเลยจะทำการทุบหอพักชายโสด

หอพักครอบครัวและหอพักลีดเดอร์  โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยระงับการทุบหอพักดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล  ย่อมแสดงให้

เห็นว่าจำเลยมีเจตนาที่จะบีบบังคับกลั่นแกล้งให้โจทก์ออกจากหอพักเพื่อจำเลยจะได้นำไปเป็นเหตุผลอ้างอิงเพื่อทำการทุบหอพักตามที่จำเลยต้องการ

ต่อไป  โจทก์จึงขอให้ศาลได้โปรดมีคำพิพากษาให้จำเลยเพิกถอนการลงโทษ  ตักเตือนเป็นหนังสือดังกล่าวข้างต้นเสีย                                                     

                 โจทก์ไม่มีหนทางอื่นใดที่จะบังคับเอาแก่จำเลยได้  จึงจำต้องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลนี้  เพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง                                                  

                                                                                                        ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด                                                                                                         

                                                                                                      

 

 

    คำขอท้ายคำฟ้องคดีแรงงาน

                         เพราะฉะนั้น  ขอศาลออกหมายเลขเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอนี้ต่อไป

                        R ให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  หรือ  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  โดย  ให้จำเลยเพิก

ถอนการลงโทษตักเตือนเป็นหนังสือโจทก์  ฉบับลงวันที่  20  กุมภาพันธ์                                                                                                                                   

                                ให้จำเลยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน   โดยจ่าย

                                                         ค่าจ้าง   รวม                                                                                                                 บาท

                                                         ค่าล่วงเวลา  รวม                                                                                                         บาท

                                                         คำทำงานในวันหยุด  รวม                                                                                          บาท

                                                        ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี  รวม                                                             บาท

                                                       ค่าล่วงเวลาในวันหยุด  รวม                                                                                         บาท

                                                       ค่าชดเชย   รวม                                                                                                               บาท

                                                       เงินทดแทน   รวม                                                                                                          บาท

                    ________________________________________________________________________________________________

                    ________________________________________________________________________________________________

                        ให้จำเลยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  โดย______________________________________________

                       _______________________________________________________________________________________________

                       ________________________________________________________________________________________________

                          ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลย   และ ___________________________________________________________

                       _______________________________________________________________________________________________

                       ________________________________________________________________________________________________

                         ให้จำเลยปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม  โดย______________________________________________________

                        _______________________________________________________________________________________________

                       ________________________________________________________________________________________________

                          ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายที่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์เป็นเงิน__________________________________________บาท

                        และให้จำเลย____________________________________________________________________________________

                       ________________________________________________________________________________________________

                          ให้จำเลยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในกรณีอื่น ______________________________________________________

                        _______________________________________________________________________________________________

                       ________________________________________________________________________________________________

___________________________โจทก์ / ผู้แทนโจทก์

__________________________ผู้พิพากษาผู้จดบันทึก

คำสั่งศาล

                    ________________________________________________________________________________________________

                    ________________________________________________________________________________________________

                   ________________________________________________________________________________________________

                    ________________________________________________________________________________________________

                                              นัดพิจารณาวันที่                       เดือน                               พ.ศ.   ๒๕           เวลา                                 นาฬิกา

_____________________________________ผู้พิพากษาศาลแรงกลาง