บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

36 ม. 2 ต. โพสะ อ. เมือง จ. อ่างทอง

 

คำสั่ง       ให้ย้ายไปหอพัก “ชมบุหรั่น แมนชั่น”

ถึง           .........................................

                พนักงานหมายเลข  1396                    ตำแหน่ง  ช่างเทคนิค (เครื่องมือวัด)

 

                                ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรื้อถอนอาคารหอพักครอบครัวเพื่อนำพื้นที่มาใช้ในการขยายโรงงานตามความที่ได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันมานานแล้วนั้น

                                บัดนี้ การขยายโรงงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ล่าช้าไปมาก เนื่องจากท่านปฏิเสธการย้ายออกจากหอพักครอบครัว เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้ บริษัทฯ จึงเช่าหอพัก “ชมบุหรั่น แมนชั่น” ตั้งอยู่เลขที่ 66/ ก ม. 5 ต. บางปลากด อ. ป่าโมก จ. อ่างทอง ห่างจากโรงงานประมาณ 500 เมตร เพื่อใช้เป็นหอพักชั่วคราวให้กับพนักงานจนกว่าบริษัทฯ จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

                                ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการลูกจ้าง โดยคำสั่งฉบับนี้ บริษัทฯ จึงสั่งให้ท่านย้ายออกจากหอพักครอบครัวไปพักอาศัยในหอพัก “ชมบุหรั่น แมนชั่น” ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2550 ให้ท่านติดต่อตัวแทนหอพัก “ชมบุหรั่น แมนชั่น” เพื่อใช้สิทธิได้ทันที โดยท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ในหอพักใหม่นี้เช่นเดียวกับหอพักครอบครัว

                                หากท่านขัดคำสั่งบริษัทฯ ท่านต้องรับผิดในความเสียหายที่บริษัทฯ ได้รับเนื่องจากไม่อาจรื้อถอนหอพักครอบครัวได้ ละท่านจักได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงานจนอาจถึงเลิกจ้างได้ในที่สุด

                                อนึ่ง ข้อโต้แย้งของท่านเรื่อง ท่านมีสิทธิพักอาศัยในหอพักครอบครัวโดยชอบหรือไม่นั้น บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งในโอกาสต่อไป ผลการพิจารณาเป็นประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

 

                                สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2550

 

 

 

ลงชื่อ ................................................................ ผู้สั่ง

( นายปราโมทย์  พัฒนมงคล )

ผู้จัดการทั่วไป (บริหาร)