บริษัทไทยเรยอน  จำกัด ( มหาชน )

36 หมู่  2  ต.โพสะ  อ.เมือง  จ. อ่างทอง  14000

    คำสั่ง    ให้ย้ายไปหอพัก "ชมบุหรั่น  แมนชั่น" ( ชั่วคราว )

    ถึง        ......................................

                พนักงานหมายเลข   1664  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยพนักงานควบคุมเครื่องจักร

                ด้วยบริษัทฯ  มีความจำเป็นต้องรื้อถอนอาคารหอพักที่ท่านพักอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้  เพื่อนำพื้นที่มาใช้ในการขยายโรงงาน   ตามที่แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันมานานแล้วนั้น

                ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องย้ายท่านออกจากหอพักดังกล่าว  และด้วยเหตุผลที่ท่านเป็นพนักงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  ว่า

    ด้วยการพักอาศัยในหอพักบริษัทฯ ท่านจึงมีสิทธิพักอาศัยในหอพักของบริษัทฯ  ได้โดยชอบ  ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดหาหอพักอื่นให้ท่านพักอาศัยเป็นการชั่วคราว  จนกว่าบริษัทฯ

    จะจัดสร้างหอพักใหม่ให้ท่านแล้วเสร็จ

                ดังนั้น  โดยหนังสือฉบับนี้  บริษัทฯ   จึงสั่งให้ท่านย้ายไปหอพักอาศัยในหอพักชื่อ  "ชมบุหรั่น  แมนชั่น"  ตั้งอยู่เลขที่  66 / ก   หมู่  5  ต.บางปลากด  อ.เมือง จ.อ่างทอง  ห่าง

    จากโรงงานประมาณ  500  เมตร  ให้แล้วเสร็จภายใน  วันที่  15  มีนาคม  2550

            อนึ่ง  ให้ท่านติดต่อตัวแทนหอพักชมบุหรั่น  แมนชั่น  เพื่อใช้สิทธิได้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการพักอาศัยในหอพัก  ชมบุหรั่น แมนชั่น  เช่น

    เดียวกับการพักอาศัยในหอพักของบริษัทฯ ทุกประการ

            สั่ง  ณ  วันที่   7  มีนาคม  2550

 

                                                                                                                                                                                                    ลงชื่อ...................................................................................ผู้สั่ง

                                                                                                                                                                                                                           ( นายปราโมทย์  พัฒนมงคล )

                                                                                                                                                                                                                                   ผู้จัดการทั่วไป ( บริหาร )