บริษัทไทยเรยอน  จำกัด ( มหาชน )

36 หมู่  2  ต.โพสะ  อ.เมือง  จ. อ่างทอง

 

หนังสือเตือน

                                                                                                                    วันที่   20   กุมภาพันธ์  2550

    ถึง        ......................................

                  พนักงานหมายเลข  1985  แผนกวิสโคส ซ่อมบำรุง

                  ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านย้ายออกจากหอพักครอบครัว ( ลีดเดอร์ )  เนื่องจากท่านขาดคุณสมบัติที่จะพักอาศัยในหอพักดังกล่า ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฯ 

   ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามหนังสือฉบับลงวันที่  29  ธันวาคม  2549  โดยให้เวลาท่านย้ายออกภายใน วันที่  1  กุมภาพันธ์  2550  ที่ผ่านมานั้น

           บัดนี้   ได้พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วท่านยังนิ่งเฉยเสียมิได้ย้ายออกตามคำสั่งบริษัทฯ   การกระทำของท่านจึงเป็นการขัดคำ สั่งบริษัทฯ  เป็นความผิดต่อระเบียบ

    ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  ข้อ  4.4

          อาศัยระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  ข้อ  4.4  บริษัทฯ  จึงตักเตือนท่านด้วยหนังสือฉบับนี้  โดยห้ามมิให้ท่านขัดคำสั่งบริษัทฯ ในเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการ

    ทำงานอีก  หากท่านไม่เชื่อฟัง  ยังคงขัดคำสั่งบริษัทฯ  อีกต่อไป  บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยท่านในขั้นต่อไป  โดยอาจเลิกจ้างท่านในที่สุด

         จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 

 

 

                                                                                                                                                                ( นายปราโมทย์  พัฒนมงคล )

                                                                                                                                                                     ผู้จัดการทั่วไป ( บริหาร )

                                                                                                                                                                                     ผู้เตือน

 

 

    ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว

    .....................................

    (..................................)