สหภาพยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานและนำสมาชิกของบริษัทต่อศาลแรงงาน

 

เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2550 นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย  และนายประทวน  สัญญะวิรี  กรรมการฝ่ายคุ้มครองแรงงานได้นำสมาชิกสหภาพจำนวน      คน  เดินทางไปฟ้องดำเนินคดีต่อบริษัทไทยเรยอน  จำกัด(มหาชน) รวม  3  คดี  ดังนี้คือ
                1.  ยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานในคดีหมายเลขดำที่  194/2549  เพื่อให้คุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาคดี  เนื่องจากสหภาพได้ฟ้องต่อศาลแรงงานเพื่อขอให้บริษัทระงับการทุบหอพักแต่บริษัทได้ทำการละเมิดโดยการทุบหอพักชายโสดและมีหนังสือแจ้งให้พนักงานที่อาศัยอยู่ในหอพักที่เป็นข้อพิพาท ทำการย้ายออกจากหอพักดังกล่าว  ซึ่งพฤติกรรมการดังกล่าวของบริษัทเป็นการกระทำผิดต่อสัญญาข้อตกลง  เกี่ยวกับสหภาพการจ้าง  ซึ่งหากปล่อยให้จำเลยกระทำการต่อไป  จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของโจทก์ต่อไปอาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้น  โจทก์จึงประสงค์ที่จะขอให้ศาลได้รับรองกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างการพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  264  โดยมีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยมีหนังสือหรือกระทำการใด ๆ ที่จะมีผลให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักเป็นข้อพิพาทนั้น  ต้องถูกรบกวนสิทธิประโยชน์ในการพักอาศัยต่อไป
                2.   คดีหมายเลขดำที่  217-232/2550  สมาชิกสหภาพ  14  คนนัดบริษัทไทยเรยอนจำกัด (มหาชน) เป็นจำเลย  เนื่องจากถูกนายจ้างออกหนังสือเตือนและพักงานเป็นเวลา  2  วัน  ในวันที่  7-8  ธันวาคม  2549  ในความผิดฐานไม่ย้ายออกจากหอพักชายโสดไปยังหอพักด้านจุด  10  โดยขอให้จำเลยเพิกถอนการลงโทษ ตักเตือน เป็นหนังสือและการลงโทษพักงานและบังคับให้จำเลยจ่ายค้าจ้างคืนให้แก่โจทก์ทุกคนพร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  15  ต่อปี  นับตั้งแต่วันที่  7 ธันวาคม  2549  เป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จสิ้นแก่โจทย์
                    3.  คดีหมายเลขดำที่        /2550  สมาชิกสหภาพ  9  คนฟ้องบริษัทไทยเรยอน  จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลยเนื่องจากจำเลยได้ออกหนังสือตักเตือนในความผิดฐานไม่ย้ายออกหอพักครอบครัวและหอพักที่ทางจำเลยอนุญาตให้โจทก์อนุญาตให้โจทก์พักอยู่ในหอพักมาเป็นเวลานานนับสิบปี  จึงขอให้จำเลยเพิกถอนการลงโทษและหนังสือเตือนโจทก์ฉบับลงโทษ  ฉบับวันที่  20  กุมภาพันธ์  2550