รายชื่อพนักงานที่พักอยู่หอพัก

   

 

รายชื่อพนักงานที่ย้ายจากบ้านพักชายโสดไปอยู่หอพักฝ่ายบริหาร

 

เลขที่ห้อง

หมายเลขบัตรพนักงาน

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

วันเริ่มงาน

วันเกษียณอายุ

 3

1130 

นางพูลศรี  สมรอบรู้

OPERATOR

27 Jan 77

23 Jan 2012

 4

 1686

นายไพโรจน์  แสงมะหมัด

OPERATOR

1 Feb 90

11 Jan 2017

 11

 2074

นายชัยวัฒน์  ชิดชอบ

OPERATOR

25 Jul 00

3 Apr 2032

 17

 1574

นางสาวนกยูง  รักขาว

OPERATOR

29 Mar 89

 

 18

 2150

นายพิเชษฐ์  สาสุข

OPEI

2 May 03

15 Aug 2020

 19

 1667

นางสายฝน  บุญขันธ์

OPERATOR

1 Nov 89

1 Jan 2021

 19

 1215

นางสุวรรณ  บุญอำไพ

WORKER

10 Sep 77

1 Jan 2015

 21

 2120

นายวีรศักดิ์  ทิพย์สิงห์

WORKER

8 Apr 02

6 Mar 30

 ชั้น3  19

 1557

นางพรใจ  ศรีสุวรรณธนู

OPERATOR

29 Mar 89

 

 

รายชื่อพนักงานบ้านพักลีดเดอร์

เลขที่ห้อง

ตึกที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

วันเริ่มงาน

วันเกษียณอายุ

ชั้น1    2 

 1273

นายณรงค์ฤทธิ์  ผิวบาง

FOREMAN

11 May 78

2 Sep 2012

 3

 1121

นายสุรพล  อ้นไชยะ

SUPERVISOR

3 Dec 76

2 Mar 2010

 5

 1973

นางสุภาพ  ไพจิตร์จินดา

CLERK

13 Jun 76

14 Nov 2014

 6

 1190

นายวิรัตน์  บุญมี

SUPERVISOR

6 Jun 77

15 Feb 2011

 7

 1195

นางสุวรีย์  ชิดชอบ

CHEMIST

20 Jun 95

22 Mar 2023

 ชั้น 2    9

 1812

นายปรีชา  ขำสถิตย์

OPERATOR

11 Dec 91

2 Jan 2023

 14

 1036

นายวัฒนา  สิทธิกุล

SUPERVISOR

2 Aug 76

30 Sep 2012

 15

 1089

นายสุรสิงห์  บงกชเกิด

SUPERVISOR

29 Sep 76

7 Oct 2009

 ชั้น 3    17

 1062

นายละเมียด  ป่าพฤกษา

SR. FOREMAN

6 Sep 76

4 Nov 2014

 22

 1958

นายบุญจันทร์  ชื่นใจ

TECHNICIAN

15 Aug 95

1 Jan 2026

 23

 1841

นายทรงพล  สิงห์รวยผล

TECHNICIAN

1 Apr 92

25 Jan 2019

 24

 1285

นายสุรพล  ทองลิ่ม

SUPERVISOR

6 Jun 78

20 Apr 2009

 

 

รายชื่อพนักงานบ้านพักครอบครัว 

เลขที่ห้อง

ตึกที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

วันเริ่มงาน

วันเกษียณอายุ

 ชั้น 1   3

1844 

นายบุญส่ง  เมืองมีศรี

TECHNICAL

21 Apr 92

Jan 1 2011

 4

 1396

นายชัยรัช  ศิริพจนานนท์

SR TECHNICAL

3 Apr 80

Apr 16 2015

 5

 1664

นายวัชระ  ป่าพฤกษา

OPERATOR

10 Oct 89

May 30 2021

 ชั้น 2   12

 1162

นางเยาวลักษณ์  เตชะนันท์

OPERATOR

1 Mar 77

Apr 22 2012

 ชั้น 3   17

 1683

นายอดุลย์  สุมะนา

OPERATOR

9 Jun 90

Jan 1 2022

 18

 1636

นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย

OPERATOR

9 Jul 89

Sep 1 2019

 20

 1612

นายลิขิต  มีบำรุง

TECHNICAL

10 Apr 89

Jan 1 2025

 

หมายเหตุ  1.  รายชื่อพนักงานที่พักอยู่ในหอพักข้างต้นเป็นรายชื่อ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2550
                    2.  พนักงานที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในหอพักข้างต้นเป็นพนักงานที่ย้ายออกไปอยู่บ้านตนเองหรือเช่าบ้านอยู่หรือซื้อบ้านใหม่ โดยรับเงินช่วยเหลือจากบริษัทคนละ 30,000 บาท , 50,000 บาท หรือ 70,000 บาท