ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                ด้วยคณะกรรมการการแพทย์ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙ เห็นชอบให้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนกรณีคลอดบุตร และคณะกรรมการประกันสังคมในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

                                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕(๒) มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะกรรมการการแพทย์จึงออกประกาศไว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคมดังต่อไปนี้

                                ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

                                ข้อ ๒ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร”

                                ข้อ ๓ ให้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรแก่ผู้ประกันตนในอัตราหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อการคลอดหนึ่งครั้ง สำหรับการคลอดบุตรของผู้ประกันตนหรือภริยาของผู้ประกันตนหรือหญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผยกรณีผู้ประกันตนไม่มีภริยา

                                ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

 

( นายอรุณ  เผ่าสวัสดิ์ )

ประธานกรรมการการแพทย์