ที่ ส.ร.ย. 156/2549

 

7        ธันวาคม  2549

 

เรื่อง  การย้ายพนักงานจากหอพักด้านจุด 8 ไปยังจุด 10

เรียน  รองประธานอาวุโสฝ่ายผู้จัดการทั่วไป (บริหาร)

                               

ตามที่บริษัทได้แจ้งให้พนักงานที่พักอยู่หอพักด้านจุด 8 จำนวน 14 คน ย้ายไปยังหอพักด้านจุด 10 ดังรายละเอียดที่ทราบแล้วนั้น พนักงานทุกคนได้มอบหมายให้สหภาพแรงงานฯ แจ้งต่อท่านว่า  พนักงานทุกคนจะย้ายจากหอพักจุด 8 ไปยังหอพักด้านจุด 10 ในวันที่ 12 ธันวาคม  2549

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

( นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ )

ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน