15  พฤศจิกายน  2549

เรื่อง  จดหมายตักเตือน
ถึง    .........................

            จดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายตักเตือนท่านในความผิดฐานฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งของบริษัทอันชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งเป็นความผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4.4 กล่าวคือบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณหอพักชายโสดจุด 8 เพื่อการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในการขยายกำลังการผลิตโดยบริษัทฯ ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ท่านย้ายออกจากหอพักชายโสดจุด 8 มาอยู่ที่หอพักชายโสดจุด 10 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 และแจ้งเป็นหนังสือครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2549 แล้วนั้นปรากฏว่า ณ ปัจจุบันนี้ท่านก็ยังไม่ได้ดำเนินการย้ายแต่ประการใดซึ่งทำให้ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่นี้ล่าช้าไปอีกและอาจทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกสารต่าง ๆ ในการขยายโรงงานในครั้งนี้ด้วย

            หากท่านยังคงฝ่าฝืนคำสั่งของบริษัทฯ อาจมีผลทำให้ท่านถูกลงโทษหนักขึ้นและอาจถูกออกจากงานในที่สุด

 

( นายปราโมทย์  พัฒนมงคล )

ผู้จัดการทั่วไป (บริหาร)

 

ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว

ลงชื่อ .......................................
วันที่ ........................................

 

หมายเหตุ         ขอให้ท่านย้ายออกจากหอพักชายโสดจุด 8 มายังหอพักชายโสดจุด 10
                          ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549