THAI CARBON BLACK LABOUR UNION
44 MOO 1 TAMBOL POSSA AMPHUR MUANG CHANGWAD ANGTHONG 14000

44 หมู่1 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โทร 0-3561-1631-5 ต่อ 2631
                                                                                                                   โทรศัพท์(สายตรง) 0-3562-0204
                                                                                                                    FAX : 0-3562-0204

   

ที่ ส.ท.บ. 110/2548                                                                                                             
                                                                                                     18 พฤศจิกายน 2548

เรื่อง ขอสนับสนุนการใช้หลักการสมานฉันท์และแรงงานสัมพันธ์   

เรียน ประธานบริษัท ไทยเรยอน จำกัด มหาชน

อ้างถึงหนังสือที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน ส.ร.ย.  227/2548 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 เรื่องขอให้บริษัทนำที่ดินของบริษัทซึ่งให้บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด มหาชน ใช้อยู่มาสร้างหอพักให้กับพนักงาน

         ด้วยสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ได้รับสำเนาหนังสือจากสหภาพแรงงานไทยเรยอนตามหนังสืออ้างถึง และหนังสือที่อ้างถึง และหนังสือสหภาพไทยเรยอนที่ ส.ร.ย.224/2548 เรื่องของส่งแถลงการณ์สหภาพแรงงานมาให้จำนวน 2 ฉบับ เกี่ยวกับข้อขัดแย้งซึ่งยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับหอพักพนักงานด้านจุด 8 และสนามบาสเก็ตบอลและ ฯลฯ  ที่บริษัทได้จัดให้เป็นสวัสดิการด้านหอพักละสนามกีฬาเพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานที่เป็นนโยบายที่ดีในการส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย

         สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเบอร์ล่ามีความประสงค์ขอสนับสนุนให้ท่านประธานบริษัทตลอดจนผู้บริหารกับสหภาพแรงงานไทยเรยอนได้ใช้หลักการสมานฉันท์และการใช้แรงงานสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาอันนำมาซึ่งความผาสุก สงบสุข ในการทำงานร่วมกันและความเจริญก้าวหน้าขอบริษัทฯ

        สหภาพแรงงาน ฯ จึงใคร่ขอสนับสนุนใช้หลักการสมานฉันท์และแรงงานสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน

       

        จึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                ( นายสุพจน์ จารุวรรณบำรุง )

                                                                                                                                     ประธานสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค

 

สำเนาเรียน : ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน,ผู้จัดการทั่วไป(ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร)
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า