ที่ ส...  135/2549

 

31 ตุลาคม 2549

 

เรื่อง  ขอให้ยุติการย้ายพนักงานจากหอพักชายโสดไปยังหอพักชายโสดด้านจุด 10

เรียน  ผู้จัดการโรงงาน (บริหาร)

 

                ตามที่บริษัทได้ส่งจดหมายฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2549 ถึงพนักงานชาย หญิงที่พักอยู่ ณ หอพักชายโสดด้านจุด 8 โดยเป็นจดหมายแจ้งให้ย้ายหอพักครั้งที่ 2 และให้พนักงานย้ายไปอยู่หอพักชายโสดบริเวณจุด 10 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 นั้น สหภาพแรงงานฯ ขอให้บริษัทยุติการกระทำดังกล่าวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

                1. พนักงานหญิงทุกคนที่มาอยู่หอพักชายโสดจุด 8 ย้ายมาตามคำสั่งของบริษัทเนื่องจากบริษัทได้ทำการทุบหอพักหญิงเพื่อสร้างบอยเลอร์เฮ้าท์ตัวใหม่ ดังนั้นการที่บริษัทแจ้งในหนังสือฉบับดังกล่าวว่า อนึ่ง การพักอาศัยในหอพักชายโสดบริเวณจุด 8 ปัจจุบันที่ท่านได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามกฎระเบียบการพักอาศัยในหอพักชายโสดของบริษัท ........... นั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะบริษัทให้ทุกคนย้ายเข้ามาอยู่เอง พนักงานเหล่านั้นจะผิดได้อย่างไรบริษัทเป็นผู้กล่าวหาพนักงานผิดเองต่างหาก

                2. พนักงานชายที่พักอยู่ในหอพักชายโสดทุกคนที่เข้ามาอยู่ในหอพักชายโสดทุกคนเข้ามาอยู่อย่างถูกต้อง แม้ว่าอาจจะมีพนักงานบางคนไม่อยู่ในเงื่อนไขของระเบียบหอพักบ้างก็ตาม แต่บริษัทและสหภาพฯ ก็ทราบถึงการเข้ามาอยู่ในหอพักดังกล่าวและได้อนุโลมให้อยู่ได้มาโดยตลอด เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าทุกคนเข้ามาอยู่หอพักอย่างถูกต้องทั้งหลักนิติศาสตร์ (ตามระเบียบของบริษัท) และหลักรัฐศาสตร์ (การรับรู้โดยผู้แทนบริษัทและสหภาพแรงงานฯ)

                3. พนักงานชายบางคนที่นำคู่สมรสและบุตรมาอยู่ที่หอพักชายโสด แม้ว่ามาอยู่โดยไม่ถูกระเบียบของบริษัท แต่ทุกคนก็ได้รับอนุญาตจากผู้แทนของบริษัทและสหภาพแรงงานฯ (ไม่มีใครนำคู่สมรสเข้ามาอยู่โดยพละการแต่อย่างไร)

                4. ขณะนี้สหภาพแรงงานฯ ได้ฟ้องศาลแรงงานเรื่องการทุบหอพักตามคดีหมายเลขดำที่ 194/2549 และคดีหมายเลขแดงหมายเลข 194/2549 คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการของศาลแรงงานภาค 1 ดังนั้น บริษัทจึงต้องยุติการดำเนินการให้พนักงานย้ายหอพักจากหอชายโสดด้านจุด 8 ไปยังหอพักด้านจุด 10 เพื่อรอฟังคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางภาค 1 ก่อน เพราะการกระทำดังกล่าวไม่น่าจะเป็นการกระทำที่ชอบธรรมต่อพนักงานแต่อย่างไร

                                จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สหภาพแรงงานฯ จึงขอให้บริษัทยุติการย้ายพนักงานจากหอพักชายโสดด้านจุด 8 ย้ายหอพักชายโสดด้านจุด 10 โดยทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางภาค 1 ต่อไป

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

( นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ )

ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน

 

 

สำเนาเรียน            1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง

                                2. ประธานบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

                                3. สมาชิกที่พักอยู่หอพักชายโสด