แบบบันทึกเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนฯ

                                                                                                                     ที่ สนง. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ

 

วันที่ 29 เดือน สิงหาคม 2549

 

เรื่อง   กรณีบริษัทไทยเรยอนฯ ตัดลดสวัสดิการของลูกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

เรียน   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

                ข้าพเจ้านายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย  อายุ  42  ปี  สัญชาติไทย  ศาสนาพุทธ  อยู่บ้านเลขที่  36  หมู่  2   ต.โพสะ  อ.เมือง  จ.อ่างทอง  (สหภาพไทยเรยอน) โทรศัพท์ 035 613563   การศึกษา     -       อาชีพ  คณะกรรมการฝ่ายคุ้มครองแรงงาน สหภาพแรงงานไทยเรยอน  สถานที่ทำงานบริษัทไทยเรยอน

                ข้าพเจ้าขอร้องเรียน กรณีบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ดำเนินการขยายกำลังการผลิต และติดตั้งสายการผลิตใหม่ ต่อมาจึงได้ดำเนินการทุบหอพักที่อยู่ข้างเคียงทิ้ง ซึ่งหอพักดังกล่าวเป็นหอพักที่ทางบริษัทจัดให้อยู่และเกิดขึ้น ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้พยายามเสนอเงินให้แก่พนักงาน เพื่อให้ย้ายออกไปหาที่พักใหม่

                หอพักมีทั้งหมด 4 ตึก บริษัทได้ทุบทิ้งไป 1 ตึก โดยย้ายคนในตึกไปรวมอยู่ใน อีก 3 ตึกที่เหลือ โดยบริษัทสัญญาว่าจะหา หรือสร้างหอพักใหม่ให้ เมื่อเวลาต่อมาบริษัทกลับแจ้งว่าจะทุบหอทั้งหมดทิ้ง โดยให้เงินค่าใช้จ่ายแก่พนักงานเพื่อไปหาที่อยู่ใหม่ ส่วนพนักงานที่บริษัทสัญญาว่าจะหาที่อยู่ใหม่ให้นั้น จะให้สิทธิเฉพาะผู้ที่เป็นพนักงานของบริษัท ส่วนคนในครอบครัวจะไม่อนุญาตให้เข้าไปอยู่ด้วย ซึ่งผู้ร้องเชื่อว่าเป็นการขู่ให้พนักงานยอมรับเงินชดเชยแทนการสร้างหอพักใหม่

 

                เอกสารประกอบคำร้อง   - สำเนาบัตรประชาชน

      - เอกสารรายละเอียดสภาพการจ้างและสวัสดิการของบริษัทฯ

 

                การร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นและผลการดำเนินการ   -

 

                ความต้องการของผู้ร้อง (1) ต้องการให้ช่วยเจรจากับทางบริษัทฯ เพื่อให้จัดหาหอพักให้แก่พนักงานใหม่

 

 

   

(ลงชื่อ) .. ผู้ร้อง/ผู้ร้องแทน

                 ( นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย )

                (ลงชื่อ) .  ผู้บันทึกรับเรื่องร้องเรียน

                                   ( ดารารัตน์  แก้วยา )

                นิติกร

 

   

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

กล่องข้อความ:       ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
เลขรับคำร้อง   424/2549        
วันที่ 29 สิงหาคม 2549         
เวลา 13.30 น.