บริษัท ไทยเรยอน จำกัด ( มหาชน )

 

วันที่  25  กรกฎาคม  2549

เรื่อง        แจ้งให้ย้ายหอพัก

ถึง            คุณพยนต์  ทองกระจาย

               

                ตามที่บริษัทฯ เคยแจ้งให้ท่านทราบทั้งด้วยวาจาและเป็นหนังสือตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เกี่ยวกับความจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณหอพักจุด 8 เพื่อการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในการขยายกำลังการผลิตของบริษัทโดยอาคารหอพักที่ 8 ดังกล่าวจะต้องถูกรื้อถอนออกไป กรณีดังกล่าวนี้มีได้การปรึกษาหารือกับท่านและผู้แทนสหภาพแรงงานฯ พร้อมทั้งผู้แทนจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จ.อ่างทองมาโดยตลอด

                บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว บริษัทก็ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารตามแผนงานการขยายการผลิตในบริเวณพื้นที่หอพักดังกล่าวข้างต้นได้

                บริษัทฯ ได้เสนอแนวทางให้กับพนักงานที่พักอาศัยอยู่ในหอพักจุด 8 นี้ ไว้ เป็น 2 แนวทางดังนี้

                1.  บริษัทฯ ได้จัดห้องพักด้านหอพักจุด 10 ไว้ให้กับพนักงานที่มีความจำเป็นต้องอยู่หอพันต่อไป

                2.  บริษัทฯ ยินดีมอบเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับพนักงานที่ไม่ประสงค์จะอยู่หอพักอีกต่อไป

                อนึ่ง  ขณะนี้ได้มีพนักงานที่อยู่ในหอพักดังกล่าวได้ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขไปบ้างแล้วทั้ง 2 กรณี

                บริษัทฯ ได้จัดเตรียมห้องพักที่บริเวณจุด 10 ไว้เรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้ท่านย้ายออกจากหอพักจุด 8 ห้องหมายเลข 5 มาอยู่ห้องพักจุด 10 ห้องหมายเลข 11 อาคาร 7

                ทั้งนี้ ภายในวันที่  30  กรกฎาคม  2549  และบริษัทฯ โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ยินดีให้ความช่วยเหลือในการขนย้าย

                จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการ 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

( นายปราโมทย์  พัฒนมงคล )

ผู้จัดการทั่วไป (บริหาร)

 

 

 

 

สำเนาเรียน  -  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง

                     -  ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน