ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน

ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน พ.ศ. 2546

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549

********************

 

                อาศัย ความตามข้อบังคับสหภาพแรงงานไทยเรยอน ข้อ 22.1  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนสามัญครั้งที่ 14/2549  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2549  ได้กำหนดระเบียบสหภาพ แรงงานไทยเรยอน ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานดังต่อไปนี้

                ข้อ 1  ระเบียบฯ นี้เรียกว่า ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอนว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549

                ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบฯ นี้ตั้งแต่วันที่  28  มิถุนายน  2549

                ข้อ 3  ให้ทำการยกเลิกข้อ 4 ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

                ข้อ 4 ให้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ไว้ดังต่อไปนี้ เว้นแต่อัตราขั้นต่ำให้เป็นไปตามกฎหมาย

 

บัญชีอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานบัญชี  9(1)

 

     

ขั้น

บัญชี 9 (1)

 

ขั้น

บัญชี 9 (1)

 

ขั้น

บัญชี 9 (1)

     

1

4,450

 

19

9,540

 

37

22,230

     

1.5

4,560

 

19.5

9,740

 

37.5

22,800

     

2

4,680

 

20

9,950

 

38

23,370

     

2.5

4,800

 

20.5

10,170

 

38.5

23,970

     

3

4,930

 

21

10,380

 

39

24,560

     

3.5

5,060

 

21.5

10,630

 

39.5

25,180

     

4

5,180

 

22

10,890

 

40

25,800

     

4.5

5,310

 

22.5

11,170

 

40.5

26,420

     

5

5,430

 

23

11,450

 

41

27,040

     

5.5

5,550

 

23.5

11,730

 

41.5

27,720

     

6

5,670

 

24

12,020

 

42

28,400

     

6.5

5,800

 

24.5

12,330

 

42.5

29,080

     

7

5,930

 

25

12,650

 

43

29,750

     

7.5

6,060

 

25.5

12,980

 

43.5

30,490

     

8

6,200

 

26

13,320

 

44

31,210

     

8.5

6,340

 

26.5

13,670

 

44.5

31,950

     

9

6,460

 

27

14,000

 

45

32,670

     

9.5

6,600

 

27.5

14,370

 

45.5

33,480

     

10

6,740

 

28

14,740

 

46

34,300

     

10.5

6,870

 

28.5

15,100

 

46.5

35,110

     

11

7,010

 

29

15,470

 

47

35,910

     

11.5

7,140

 

29.5

15,850

 

47.5

36,810

     

12

7,290

 

30

16,230

 

48

37,700

     

12.5

7,430

 

30.5

16,640

 

48.5

38,680

     

13

7,560

 

31

17,050

 

49

39,640

     

13.5

7,720

 

31.5

17,450

 

49.5

40,620

     

14

7,870

 

32

17,850

 

50

41,600

     

14.5

8,030

 

32.5

18,260

 

50.5

42,590

     

15

8,170

 

33

18,660

 

51

43,590

     

15.5

8,330

 

33.5

19,090

 

51.5

44,600

     

16

8,480

 

34

19,530

 

52

45,600

     

16.5

8,640

 

34.5

19,970

 

52.5

46,610

     

17

8,800

 

35

20,400

 

53

47,640

     

17.5

8,970

 

35.5

20,830

 

53.5

48,660

     

18

9,150

 

36

21,260

 

54

49,680

     

18.5

9,340

 

36.5

21,750

 

 

 

 

 

                ข้อ 5  ให้ยกเลิกข้อ 16  ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน พ.ศ. 2546  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

                ข้อ 16  การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้

(1)     ผู้มีพื้นความรู้ตามข้อ 14 (1)  ให้บรรจุในอัตรเงินเดือนไม่เกิน  4,450 บาท หรือตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำคูณด้วย 30 วัน

(2)     ผู้มีพื้นความรู้ตามข้อ  14 (2)  ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน  5,670 บาท

(3)   ผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน  6,740 บาท

(4)   ผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน  7,430  บาท 

(5)     วุฒิอื่น ๆ ให้บรรจุในอัตราซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

ผู้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น  จะได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำสุดของตำแหน่งใหม่ไม่ได้  แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งใหม่ก็ให้ได้รับขั้นที่เท่ากับเงินเดือนเดิม

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ เห็นสมควรให้เพิ่มเงินเดือนแก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามความในวรรคก่อนให้คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานปรับเงินเดือนจากเดือนเดิมได้ไม่เกินสองชั้น

                ข้อ 6.  ให้ยกเลิก ข้อ35. ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอนว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน

ข้อ 35  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีหนึ่ง ๆ    สหภาพแรงงานอาจจัดสรรเงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที่สหภาพแรง

งานได้

                ให้คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานกำหนดจำนวนเงินโบนัสที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่สหภาพ

แรงงานตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคน  แต่อย่างสูงไม่เกินสี่เท่าของเงินเดือนซึ่งได้รับในเดือน

 

สุดท้ายของปีทางบัญชีนั้น ๆ

                เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานผู้ใดมีเวลาทำงานไม่เต็มปีทางบัญชีใด ๆ  ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัส

 

 

 

( นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ )

ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน