สหภาพแรงงานไทยเรยอน
36 หมู่ 2  ต.โพสะ  อ.เมือง  จ.อ่างทอง  14000
โทรศัพท์ / โทรสาร  0-3561-3563 , 0-3562-0571
Website : www.trclabourunion.com  Email : trclabourunion@hotmial.com

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ส.ร.ย. 107/2549

4 กรกฎาคม 2549

เรื่อง  ขอแจ้งผลที่ประชุมสมาชิกที่พักอยู่หอพัก
เรียน  ผู้จัดการโรงงาน ( บริหาร )

                    ตามที่บริษัทได้นัดกรรมการสหภาพฯ เพื่อขอประชุมเรื่อง การทุบหอพักด้านจุด 8 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 และสหภาพแรงงานฯ ได้แจ้งขอเลื่อนการประชุมต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้แจ้งต่อบริษัทถึงสาเหตุที่สหภาพแรงงานฯ ต้องขอเลื่อนการประชุมเพราะต้องการจัดประชุมสมาชิกเพื่อขอมติในเรื่องดังกล่าวจากสมาชิกที่พักอยู่ในหอพักก่อน

                    สหภาพแรงงานฯ ได้จัดการประชุมสมาชิกที่พักอยู่หอพักด้านจุด 8 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับการทุบหอพักดังนี้ คือ
                    1. พนักงานจะไม่ย้ายไปอยู่หอพักด้านจุด 2 หอพักครอบครัว หรือหอพักลีดเดอร์ตามข้อเสนอของบริษัท เนื่องจากวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อเสนอของพนักงานที่ให้บริษัทสร้างหอพักให้ใหม่แทนหอพักที่บริษัทจะทุบไป

                    2. หากบริษัทจะให้พนักงานย้ายไปหอพักด้านจุด 2 บริษัทจะต้องจัดหอพักที่มีห้องพัก 24 ห้องเท่ากับจำนวนตึกหอพักชายโสดที่บริษัทจะทุบไป เพราะการที่บริษัทจัดให้พนักงาน 27 คนย้ายไปอยู่ตามตึกต่าง ๆ บริษัทใช้ห้องพักเพียง 13 ห้อง ทำให้หอพักพนักงานชายโสดหายไป 11 ห้อง และหอพักพนักงานหญิงหายไป 8 ห้อง ในขณะนี้มีพนักงานหลายคนที่ต้องการเข้ามาพักในหอพักชายโสดและหญิงโสด  แต่ไม่สามารถเข้าพักได้เพราะหอพักเต็ม

                    3. สหภาพแรงงานฯ ขอทราบเหตุผลในการที่บริษัทจะทุบหอพักชายโสดก่อน 1 ตึกว่าการทุบหอพักชายโสดเพียง 1 ตึก บริษัทจะเอาพื้นที่ไปทำอะไร เพราะพื้นที่ที่ตั้งหอพักชายโสดมีขนาดเล็ก หากบริษัทจะทุบหอพักเพื่อก่อสร้างหน่วยงานผลิตไฟฟ้า ทำไมไม่ทุบตึกพร้อมกัน 3 ตึกเลย การทยอยทุบตึกครั้งละ 1 ตึก เป็นแผนการที่จะยกเลิกการจัดสวัสดิการเรื่องหอพักแบบค่อยเป็นค่อยไปใช่หรือไม่                      

                    สหภาพแรงงานฯ ขอแจ้งเหตุผลให้บริษัททราบ และขอให้บริษัทช่วยชี้แจงเหตุผลตามคำถามของสหภาพแรงงานฯ ในข้อต่าง ๆ ให้ทราบด้วย

 

ขอแสดงความนับถือ

 ( นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ )
ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน

 

 

สำเนาเรียน            1. รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
                                2. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
                                3. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
                                4. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายบุญทรง  จันทร์กลิ่น)
                                5. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นางอัศนีย์  บินชัย)
                                6. แรงงานจังหวัดอ่างทอง
                                7. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
                                8. นายอำเภอเมืองอ่างทอง
                                9. นายอำเภอป่าโมก
                                10. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง
                                11. ผู้กำกับการสถานีตำรวจป่าโมก
                                12. ประธานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
                                13. ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า
                                14. ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง