ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน

ว่าด้วย  กองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน พ.. 2527

 

หมวดที่ 1 บททั่วไป

                ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกชื่อว่า  ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน  ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน พ.. 2527

                ข้อ  2.  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันที่  19  มกราคม  2527  เป็นต้นไป

                ข้อ  3.  หลักการของกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน

                                โดยเหตุที่การเสียชีวิตของบุคคลโดยทั่วไปเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อาจจะรู้ล่วงหน้าได้  การเสียชีวิตนอกจากจะนำมาซึ่งความโศกเศร้าแก่บุคคลภายในครอบครัวแล้ว  สำหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจนนั้น  การที่สมาชิกภายในครอบครัวเสียชีวิตยังเป็นเรื่องที่นำความเดือดร้อนมาให้แก่ครอบครัวนั้น ๆ อีกด้วย  เพราะนอกจากจะต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว  บางครอบครัวยังจำเป็นต้องมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับเป็นทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพใหม่  เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวได้เสียชีวิตลงไปด้วย

                                ดังนั้น สหภาพแรงงานไทยเรยอน  จึงได้จัดตั้ง  กองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน ขึ้นมา  สำหรับเป็นแหล่งระดมทุนให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนสมาชิกสหภาพแรงงานฯ  และพนัก งานที่ประสบความเดือดร้อนดังกล่าวข้างต้น

 

หมวดที่ วัตถุประสงค์

                ข้อ 4. เป็นการช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิกสหภาพแรงงานฯ  หรือพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนนี้

                ข้อ 5.  เพื่อมิให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯ  หรือพนักงานต้องมีหนี้สินจากการกู้ยืมในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเสียชีวิตหรือถ้าจำเป็นต้องกู้ยืมก็จะได้กู้ยืมในจำนวนที่ไม่มากนัก

                ข้อ  6.  เป็นการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ครอบครัวของสมาชิกสหภาพแรงงานฯ หรือพนักงานที่เสียชีวิต

                ข้อ  7.  เป็นทุนแก่ครอบครัวสมาชิกสหภาพแรงงานฯ  หรือพนักงานที่เสียชีวิตสำหรับใช้ในการดำรงชีพหรือนำไปประกอบอาชีพอย่างอื่นต่อไป

                ข้อ  8.  เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสหภาพแรงงาฯ หรือพนักงานที่เสียชีวิต

                ข้อ  9.  เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี  แก่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกสหภาพแรงงานฯ หรือพนักงานด้วยกัน

 

หมวดที่ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน

                ข้อ  10.1    เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอน     หรือพนักงานของบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชนหรือเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน  หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

 

                      10.2  เป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม  ตามที่คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนกำหนดไว้

                     10.3  ผู้สมัครต้องเขียนใบสมัครตามแบบที่กองทุนกำหนด  พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก  จำนวน  10  บาท

                สมาชิกสหภาพแรงงานฯ หรือพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอนให้เรียกว่า  สมาชิกกองทุน 

                กองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน  ให้เรียกว่า  กองทุน

                ข้อ  11.  สมาชิกกองทุนมีสิทธินำบุคคลภายในครอบครัวดังต่อไปนี้มาสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้ คือ

                                11.1  บิดา  มารดา

                                11.2  คู่สมรส  ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

                                11.3 บุตรของคู่สมรสตามข้อที่ 11.2 หรือบุตรที่เกิดจากคู่สมรสอื่นได้รับการจดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว  หรือบุตรบุญธรรม

                                11.4  บิดา  มารดา  ของคู่สมรสเฉพาะสมาชิกกองทุนที่ทำงานในโรงงานเพียงฝ่ายเดียว

                                บิดา  มารดา  คู่สมรส  บุตรและบิดา  มารดาของคู่สมรสที่สมาชิกกองทุนนำมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนตามความในวรรคก่อน  ให้เรียกว่า  สมาชิกสมทบ

                                บิดา  มารดา  คู่สมรส  บุตร  และบิดา  มารดา  ของคู่สมรสที่นำมาสมัครเป็นสมาชิกสมทบแล้ว  จะไม่มีสิทธิลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบไม่ว่ากรณีใด  เว้นแต่การพ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุนเท่านั้น

                ข้อ  12.  สมาชิกกองทุน  จะได้รับผลประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิกสมทบเฉพาะในกรณีที่สมาชิกสมทบเสียชีวิตเท่านั้น

 

หมวดที่  4  การพ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุนและสมาชิกสมทบ

                ข้อ  13.  สมาชิกกองทุนพ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุนในกรณี ดังนี้ คือ

                                13.1  ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนตามข้อ  15

                                13.2  พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท

                                13.3  เสียชีวิต

                ข้อ  14.  สมาชิกสมทบพ้นจากการเป็นสมาชิกสมทบ

                                14.1  เมื่อสมาชิกกองทุนพ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุนตามข้อ 13   ถือว่าสมาชิกสมทบพ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุนเช่นเดียวกัน

                                14.2  เสียชีวิต

                                14.3  จดทะเบียนหย่า  หรือ หมดสภาพการเป็นสามีภรรยาโดยพฤตินัย  แต่ไม่ได้จดทะเบียนหย่า  สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นคู่สมรสตามข้อ  11.2  ในกรณีนี้ให้ บิดา มารดา  ของคู่สมรสตาม ข้อ 11.4  พ้นสภาพการเป็นสมาชิกสมทบพร้อมกับคู่สมรสของสมาชิกกองทุนตามความในวรรคแรกด้วย

                                การพ้นสภาพการเป็นสมาชิกสมทบดังกล่าวสมาชิกกองทุนไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ    จากการที่ได้จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอนมาในช่วงเวลาที่บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกสมทบ 

                ข้อ  15. สมาชิกกองทุนที่มิได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ และยังไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใด ๆ  จากกองทุนเลยอาจขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนได้  เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนครบหนึ่งปีแล้ว  โดยแจ้งความประสงค์ขอลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน

                                การลาออกนี้ กองทุนจะไม่จ่ายเงินในส่วนที่สมาชิกกองทุนผู้นั้นได้จ่ายให้แก่กองทุนคืนแต่อย่างใด

                ข้อ  16.  สมาชิกกองทุนที่เคยได้รับผลประโยชน์จากกองทุนแล้ว  ไม่มีสิทธิลาออกจากกองทุนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

หมวดที่  การรับผลประโยชน์จากกองทุน

                ข้อ  17.  สมาชิกกองทุนมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากกองทุน  ดังนี้

                                17.1  เมื่อตัวสมาชิกกองทุนเสียชีวิต  ทายาทซึ่งสมาชิกกองทุนได้ระบุชื่อไว้จะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนตามข้อ 18

                                17.2  ป่วยหนักติดต่อกันเกินกว่า  30  วัน  และได้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทจนครบแล้ว

                                17.3  สูญเสียอวัยวะหรืออวัยวะเสื่อมสมรรถภาพจนถูกบริษัทเลิกจ้าง

                                17.4  สมาชิกสมทบของสมาชิกกองทุนผู้นั้นเสียชีวิต

17.5 พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท หลังจากที่เป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี       

                ข้อ 18. หากสมาชิกกองทุน  หรือสมาชิกสมทบเสียชีวิตกองทุนจะจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทายาทของสมาชิกกองทุนหรือสมาชิกกองทุนเองเป็นเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกของกองทุนที่มีอยู่ในเวลานั้น

                ข้อ  19.  กองทุนจะหักเงินที่สมาชิกกองทุน (พนักงานได้รับตามข้อ 18  ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนจำนวนร้อยละห้าของยอดเงินที่ได้รับในแต่ละครั้ง  สำหรับการเสียชีวิตของสมาชิกสมทบ

                                ในกรณีที่สมาชิกกองทุน  (พนักงานเสียชีวิต  กองทุนจะหักเงินที่ทายาทของสมาชิกกองทุน  ซึ่งเสียชีวิตได้รับตามข้อ 18   ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนจำนวนร้อยละสองจุดห้าของยอดเงินที่ได้รับในแต่ละครั้ง

                                ให้นำเงินที่หักไว้ตามความในวรรคแรกและหรือวรรคสอง ฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด  ในบัญชีของ  กองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานไทยเรยอน  โดยมีกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนเป็นผู้มีอำนาจลงนามฝากหรือถอนจำนวนเงินสามในห้าคน

                ข้อ  20.  ให้สมาชิกกองทุนหรือทายาทสมาชิกกองทุนที่เสียชีวิตยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือจาก กองทุนตามแบบฟอร์มที่กองทุนกำหนด  พร้อมทั้งแนบสำเนาภาพถ่ายใบมรณบัตร 2 ฉบับ  ต่อคณะกรรม การบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน  เมื่อตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว  กองทุนจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้โดยเร็ว  ทั้งนี้อย่างช้าไม่เกิน  7  วัน  นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

                ข้อ  21.  การเสียชีวิตพร้อมกันหลาย ๆ คนของสมาชิกกองทุนหรือสมาชิกสมทบ  กองทุนจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาทหรือสมาชิกกองทุนตามจำนวนบุคคลที่เสียชีวิตซึ่งได้รับผลประโยชน์จากกองทุน

                ข้อ  22.  สมาชิกกองทุนจะต้องระบุชื่อทายาทผู้มีสิทธิ  ได้รับผลประโยชน์ไว้ในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน

                ข้อ  23.  สมาชิกกองทุนซึ่งเป็นสามี  ภรรยากันเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตคู่สมรสที่เหลืออยู่ย่อมมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากกองทุนตามสิทธิของผู้เสียชีวิต  และตามสิทธิของตัวเองในฐานะที่เป็นสมาชิกกองทุนด้วย

                ข้อ  24.  สมาชิกกองทุนช่วยเหลือซึ่งเป็นสามีภรรยากัน  สามารถนำบุตรมาสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้เฉพาะส่วนของสามีหรือภรรยาแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น  และจะมีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานเฉพาะในส่วนของสามีหรือภรรยาที่ได้นำบุตรมาสมัครเป็นสมาชิกสมทบไว้เท่านั้น

                                สำหรับสมาชิกกองทุนซึ่งเป็นภรรยากันและต่างฝ่ายต่างก็นำบุตรคนเดียวกันมาสมัครเป็นสมาชิกของแต่ละคนไว้ก่อนวันที่  31 ตุลาคม 2533 หากบุตรนั้นเสียชีวิตย่อมมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากกองทุนในส่วนของแต่ละคนเช่นเดียวกัน

                ข้อ  25.  สมาชิกกองทุน  ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดา  มารดาเดียวกันและต่างฝ่ายต่างก็นำบิดาและหรือมารดามาสมัครเป็นสมาชิกสมทบด้วยกัน  หากบิดาหรือมารดาเสียชีวิตย่อมมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากกองทุนในส่วนของแต่ละคนเช่นเดียวกัน

                ข้อ  26.  เมื่อมีสมาชิกกองทุนหรือสมาชิกสมทบเสียชีวิต  สมาชิกกองทุนอื่น ๆ จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือแก่ทายาทสมาชิกกองทุนผู้เสียชีวิต  ทั้งของตัวสมาชิกเองและของบุคคลภายในครอบครัวที่นำมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามข้อ  11.  ดังนี้

                                26.1  สมาชิกกองทุน  (พนักงานเสียชีวิต  สมาชิกกองทุนอื่น ๆ  จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนคนละ  200  บาท  และสมาชิกสมทบต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนคนละ  10  บาท

                                26.2  สมาชิกสมทบ  ( บิดา  มารดา  คู่สมรส  บุตร หรือบิดามารดาของคู่สมรสกองทุนและสมาชิกสมทบอื่น ๆ ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนคนละ  10  บาท

                ข้อ  27.  สมาชิกกองทุนที่ป่วยหนักติดต่อกันเกินกว่า  30  วัน และได้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทจนครบตามสิทธิแล้ว  กองทุนจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกกองทุนผู้นั้นเพิ่มเติมจากที่ได้จ่ายไปแล้ว  เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  2,000  บาท

ข้อ  28.  การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามข้อ  27.  จะต้องเป็นค่ารักษาพยาบาลที่สมาชิกกองทุนผู้นั้นชำระให้แก่โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนตามที่คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ จะได้พิจารณาอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

                เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกกองทุนตามความในวรรคแรกให้นำมาจากเงิน   ซึ่งกองทุนได้หักจากสมาชิกกองทุนหรือทายาทไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนร้อยละห้าหรือร้อยละสองจุดห้าตามความในข้อ 19.  วรรคแรกหรือวรรคสอง

ข้อ  29.  สมาชิกกองทุนที่ประสบอันตรายนอกเวลาทำงานจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการหรือเสื่อมสมรรถภาพในการทำงานนานเป็นเหตุให้บริษัทเลิกจ้าง  กองทุนจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้จำนวนครึ่งหนึ่งของยอดเงินที่ได้รับในกรณีที่สมาชิกกองทุนเสียชีวิต  (ครึ่งหนึ่งของเงินที่ได้รับตามข้อ 26.1)

                สมาชิกสมทบกองทุนและสมาชิกอื่น ๆ จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือในกรณีนี้น้อยละห้าสิบของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในข้อ 26.1

                ให้นำความในข้อ  19.  มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ  30.  สมาชิกกองทุนที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุน  ตามข้อ  13.2  และเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี  โดยยังไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ  จากกองทุนเลยกองทุนจะจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกกองทุนผู้นั้นเป็นเงินครึ่งหนึ่ง  ของเงินที่สมาชิกกองทุนผู้นั้นได้จ่ายเข้ากองทุนมาตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิกกองทุนอยู่

                ให้นำความในวรรคสองของข้อ  28.  มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ  31.  เงินที่กองทุนจ่ายให้แก่สมาชิกกองทุนหรือทายาทในข้อ 18.  และข้อ 28.  บริษัทไทยเรยอน  จำกัด (มหาชนจะเป็นผู้จ่ายแทนไปก่อน  โดยบริษัทฯ จะหักเงินที่สมาชิกกองทุนต้องจ่ายเข้ากองทุนตามจำนวนในข้อ 25.  จากค่าจ้างของสมาชิกกองทุนแต่ละคนในงวดการจ่ายค่าจ้างในงวดนั้น

ข้อ  32.  หากมีสมาชิกกองทุนหรือสมาชิกสมทบเสียชีวิตพร้อมกันหลายราย  และคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ พิจารณาเห็นว่า  หากจะจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทายาทของผู้เสียชีวิตพร้อมกันอาจทำให้สมาชิกกองทุนอื่น ๆ ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนมาก  อันจะทำให้สมาชิกกองทุนอื่น ๆ ได้รับความเดือดร้อน  ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตหรือสมาชิกกองทุนเป็นราย ๆ ไป  ตามลำดับก่อนหลัง  โดยยึดเอาวันและเวลาของการเสียชีวิตเป็นเกณฑ์

ข้อ  33.  หากมีสมาชิกกองทุนเสียชีวิตในวันและเวลาเดียวกันหลายราย  ให้คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานฯ กำหนดจำนวนเงินที่จะจ่ายให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต  โดยไม่ให้สมาชิกกองทุนอื่น ๆ ต้องเดือดร้อนจากการที่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นจำนวนมากและให้นำเงินจำนวนนั้นมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตในจำนวนที่เท่า ๆ กัน

                สำหรับเงินส่วนที่ค้างจ่ายอยู่ให้กองทุนผ่อนชำระจ่ายให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตเป็นงวด ๆ ไปจนกว่าทายาทของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินจำนวนนั้นครบตามสิทธิ  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า  3  เดือน

                ความในข้อนี้ใช้บังคับถึงในกรณีที่สมาชิกสมทบเสียชีวิตพร้อม ๆ    กันหลายรายหรือสมาชิกกองทุนสมาชิกสมทบเสียชีวิตพร้อม ๆ กันหลายรายเช่นเดียวกันด้วย

 

หมวดที่  หมวดเบ็ดเตล็ด

ข้อ  34.  สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ทุกคนต้องเป็นสมาชิกกองทุนนี้และต้องแจ้งรายชื่อสมาชิกสมทบต่อคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ให้ทราบภายใน 1 เดือน  นับแต่วันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ

                หากนำรายชื่อสมาชิกสมทบมาแจ้งให้ทราบภายหลังจากการเป็นสมาชิกสหภาพแรง งานฯ เกินกว่า 1 เดือน จะได้รับผลประโยชน์ต่อเมื่อสมาชิกสมทบนั้นเป็นสมาชิกกองทุนเกินกว่า 6 เดือนไปแล้ว

ข้อ 35.  พนักงานใหม่ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานประจำ  หากสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน หลังจากที่ได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานเกินกว่า  1  เดือน  และ  3  เดือนแล้ว  จะได้รับผลประโยชน์จากกองทุนต่อเมื่อเป็นสมาชิกกองทุนครบ  6  เดือนแล้ว  และ  1  ปี  ตามลำดับ

ข้อ  36.  การแก้ไขระเบียบฯ นี้จะกระทำได้โดยมติของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนด้วยมติที่ประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ทั้งหมด

ข้อ  37.  คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงงานไทยเรยอน  มีอำนาจในการออกข้อบังคับกฎหรือข้อปฏิบัติอื่น ๆ    ตลอดจนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ   เพื่อให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนนี้ได้ตามความเหมาะสม