ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน

ว่าด้วย  ผู้แทนสมาชิกประจำแผนก พ.. 2528

 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้  ชื่อว่า ระเบียบสหภาพแรงงานไทยเรยอน ว่าด้วยผู้แทนสมาชิกประจำแผนก พ.. 2528

ข้อ 2.  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ระเบียบฯ นี้เป็นต้นไป

ข้อ 3.  ให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯ   แต่ละแผนกเสนอชื่อสมาชิกฯ ด้วยกันเพื่อให้ประธานสหภาพแรงงานฯ ทำการแต่งตั้งเป็น ผู้แทนสมาชิกประจำแผนก โดยกำหนดจำนวนสมาชิกฯ 30 คนต่อผู้แทนสมาชิกประจำแผนก  1  คน  หากแผนกใดมีสมาชิกฯ  น้อยกว่า  30  คน  ก็ให้มีผู้แทนสมาชิกประจำแผนกได้  1  คน

                ในกรณีที่แผนกใดมีสมาชิกฯ  เกินกว่า  30  คน  เศษของสมาชิกฯ  ซึ่งเกินกว่า  15  คนขึ้นไป  ให้ถือว่าแผนกนั้นมีผู้แทนสมาชิกประจำแผนกได้อีก  คน 

ข้อ 4.  วาระของผู้แทนสมาชิกประจำแผนกเท่ากับวาระของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ชุดที่ทำการแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำแผนกนั้น

                ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุตามข้อบังคับ สห-ภาพแรงงานไทยเรยอน พ.. 2521  ผู้แทนสมาชิกประจำแผนกทุกคนจะต้องพ้นจากตำแหนงด้วย

ข้อ 5.  นอกจากการพ้นตำแหน่งของผู้แทนสมาชิกประจำแผนกตามข้อ 4.  และผู้แทนสมาชิกประจำแผนกจะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้

                                5.1  ตาย

                                5.2  ลาออก  โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ แล้ว

                                5.3  พ้นสภาพการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ

                                5.4  สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ในแผนกของตนมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน  3  ของจำนวนสมาชิกฯ  ทั้งหมดของแผนกนั้น

                ให้สมาชิกฯ ในแผนกที่ต้องการให้ผู้แทนสมาชิกประจำแผนกของตนพ้นจากตำแหน่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  ต่อประธานสหภาพแรงงานฯ พร้อมทั้งรายชื่อและรายมือชื่อของสมาชิกฯ อื่น ๆ ที่เห็นชอบด้วยตามจำนวนในวรรคก่อนเพื่อให้ประธานสหภาพแรงงานฯ ทำการประกาศให้มีการเสนอชื่อผู้แทนสมาชิกประจำแผนกคนใหม่ต่อไป

                                5.5  คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ มีมติให้ออกจากตำแหน่ง  เมื่อเห็นว่าผู้แทนสมาชิกประจำแผนกผู้นั้นมีคุณสมบัติหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง หรือเป็นผู้สร้างความแตกแยกในหมู่สมาชิกฯ  หรือขัดขวางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ

                                5.6  ขาดประชุมตามข้อ 10.  ติดต่อกันเกินครั้ง  หรือเกินกว่า  3  ครั้งในรอบ 5 เดือน

ข้อ 6. ให้ประธานสภาพแรงงานฯ ทำการแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำแผนกคนใหม่หรือผู้แทนสมาชิกประจำแผนกชุดใหม่แทนบุคคลเก่า  หรือชุดเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ  4  และข้อ  5  ภายใน  30  วันนับตั้งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งและดำรงตำแหน่งตามวาระของผู้ที่ตนแทนนั้น

ข้อ 7. เมื่อผู้แทนสมาชิกประจำแผนกพ้นจากตำแหน่ง  หรือ หมดวาระ  ให้ประธานสหภาพแรงงานแต่งตั้ง

กรรมการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกฯ  ในแต่ละแผนกสำหรับเสนอชื่อต่อประธานสหภาพแรงงานฯ  เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกประจำแผนกตามข้อ 4.

             ข้อ 8.  วิธีการคัดเลือกสมาชิกฯ ในแต่ละแผนกเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนสมาชิกประจำแผนกให้เป็นไปตามที่กรรมการคัดเลือกตัวจะเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสมหรือสภาพการทำงานในแต่ละแผนก  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกประจำแผนกจะต้องได้รับการลงลายมือชื่อจากสมาชิกฯ อื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากสมาชิกฯ ในแผนกนั้น ๆ

กรรมการคัดเลือกตัวแจ้งชื่อของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิกประจำแผนกพร้อมทั้งรายชื่อและลายมือชื่อของผู้สนับสนุนต่อประธานสหภาพแรงงานฯ  ภายใน  3  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ทำการคัดเลือกตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 9.  ผู้แทนสมาชิกประจำแผนกมีหน้าที่ ดังนี้

                                9.1  เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ตามข้อ 10.

                                9.2  เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของสหภาพแรงงานฯ    ต่อคณะกรรมการบริหารสห-ภาพแรงงานฯ

                                9.3  นำข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของสมาชิกฯ     ในแต่ละแผนกมาเสนอต่อคณะกรรม การบริหารสหภาพแรงงานฯ

                9.4  รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ  ให้สมาชิกฯ   ในแผนกของตนได้รับทราบ

                9.5  ช่วยเหลืองานสหภาพแรงงานฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 10.  คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ต้องทำการประชุมร่วมกับผู้แทนสมาชิกประจำแผนก อย่างน้อยเดือนละครั้ง  เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกฯ ซึ่งเสนอผ่านผู้แทนสมาชิกประจำแผนก  และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ให้ผู้แทนสมาชิกประจำแผนกได้รับทราบ

ข้อ 11. การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ   กับผู้แทนสมาชิกประจำแผนกต้องมีผู้แทนสมาชิกประจำแผนกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้แทนสมาชิกประจำแผนกทั้งหมด  จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

ข้อ 12.  ในกรณีที่ไม่ครบองค์ประชุมให้ประธานสหภาพแรงงานฯ  เรียกประชุมใหม่ภายใน  3  วัน  หากมีผู้แทนสมาชิกประจำแผนกมาประชุมเกินกว่า 1 ในของผู้แทนสมาชิกประจำแผนกทั้งหมด  ก็ถือว่าครบองค์ประชุม

ข้อ 13.  เลขานุการสหภาพแรงงานฯ มีหน้าที่ออกหนังสือเชิญผู้แทนสมาชิกประจำแผนกเข้าร่วมประชุ มและจะต้องแจ้งให้ผู้แทนสมาชิกประจำแผนกทราบก่อนวันประชุม  5  วัน  เว้นแต่ในกรณีรีบด่วนให้แจ้งก่อนวันประชุมอย่างน้อย  1  วัน

ข้อ 14. เลขานุการสหภาพแรงงานฯ มีหน้าที่จดบันทึกผลการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานฯ กับผู้แทนสมาชิกประจำแผนก  และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ และผู้แทนสมาชิกประจำแผนกทราบโดยเร็ว

ข้อ 15.  ในการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ กับผู้แทนสมาชิกประจำแผนก  คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง  หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานสหภาพแรงงานฯ ทราบก่อนวันประชุมอย่างน้อยวัน

ข้อ 16. การแก้ไขระเบียบฯ นี้จะกระทำได้โดยมติของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ไม่น้อยกว่า  2  ใน  3  ของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ที่เข้าร่วมประชุม