กฎกระทรวง

ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

.. ๒๕๔๘

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.. ๒๕๔๑ อันเป็นพระราชบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                ข้อ๑  ในสถานที่ทำงานของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มี

                ( น้ำสะอาดสำหรับดื่มไม่น้อยกว่าหนึ่งที่สำหรับลูกจ้างไม่เกินสี่สิบคน และเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนหนึ่งที่สำหรับลูกจ้างทุก ๆ สี่สิบคน เศษของสี่สิบคนถ้าเกินยี่สิบคนให้ถือเป็นสี่สิบคน

                ( ห้องน้ำและห้องส้วมตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน

                ให้นายจ้างจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมแยกสำหรับลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิง และในกรณีที่มีลูกจ้างที่เป็นคนพิการ ให้นายจ้างจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมสำหรับคนพิการแยกไว้โดยเฉพาะ

                ข้อ ๒  ในสถานที่ทำงานของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มีสิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้

                ( สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจำนวนที่เพียงพอ อย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้

                (กรรไกร

                (แก้วยาน้ำ และแก้วยาเม็ด

                (เข็มกลัด

                (ถ้วยน้ำ

                (ที่ป้ายยา

                (ปรอทวัดไข้

                (ปากคีบปลายทู่

                (ผ้าพันยืด

                (ผ้าสามเหลี่ยม

                (สายยางรัดห้ามเลือด

                (สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าพันแผล และผ้ายางปลาสเตอร์ปิดแผล

                (หลอดหยดยา

                (ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม

                (ทิงเจอร์ไอโอดีน หรอโพวิโดน - ไอโอดีน

                (น้ำยาโพวิโดน – ไอโอดีน ชนิดฟอกแผล

                (ผงน้ำตาลเกลือแร่

                ()   ยาแก้ผดผื่นที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อ

                (ยาแก้แพ้

                (ยาทาแก้ผดผื่นคัน

                (ยาธาตุน้ำแดง

                (ยาบรรเทาปวดลดไข้

                (ยารักษาแผลน้ำร้อนลวก

                ( ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร

                (เหล้าแอมโมเนียหอม

                (แอลกอฮอล์เช็ดแผล

() ขี้ผึ้งป้ายตา

                (ถ้วยล้างตา

                (น้ำกรดบอริคล้างตา

                (ยาหยอดตา

                ( สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไป ต้องจัดให้มี

                                ( เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลตาม ()

                                ( ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อยหนึ่งเตียง เวชภัณฑ์และยานอกจากที่ระบุไว้ใน () ตามความจำเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

                                ( พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้เป็นประจำอย่างน้อยสองคนตลอดเวลาทำงาน

                                ( แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสามครั้ง และเมื่อรวมเวลาแล้วต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละหกชั่วโมงในเวลาทำงาน

                ( สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันตั้งแต่หนึ่งพันคนขึ้นไป ต้องจัดให้มี

                                ( เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลตาม ()

                                ( ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อยสองเตียง เวชภัณฑ์และยานอกจากที่ระบุไว้ใน () ตามความจำเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

                                ( พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไวประจำอย่างน้อยสองคนตลอดเวลาทำงาน

                                ( แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสามครั้ง และเมื่อรวมเวลาแล้วต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสิบสองชั่วโมงในเวลาทำงาน

                                ( ยานพาหนะซึ่งพร้อมที่จะนำลูกจ้างส่งสถานพยาบาลเพื่อให้การรักษาพยาบาลได้โดยพลัน

                ข้อ ๓  นายจ้างอาจทำความตกลงเพื่อส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลที่เปิดบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงและเป็นสถานพยาบาลที่นายจ้างอาจนำลูกจ้างส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว แทนการจัดให้มีแพทย์ตามข้อ ๒ () หรือข้อ ๒ () ได้โดยต้องได้รับอนุญาตจาดอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

                ข้อ ๔  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.. ๒๕๔๘

อุไรวรรณ    เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตุ้มครองแรงงาน พ.. ๒๕๔๑ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้นายจ้างต้องจัดสวัสดิการในเรื่องใด จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้